Општа акта

Статут Универзитетског клиничког центра Србије

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о канцеларијском и архивском пословању у Клиничком центру Србије

Одлука о утврђивању Листе регистратурског материјала са роковима чувања Клиничког центра Србије

Правилник о начину и поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности

Правила, поступци, подршка и мере за заштиту података о личности у Клиничком центру Србије

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Изјава о сагласности за обраду личних података

Пословни кодекс - пречишћен текст