Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 2301 од 26.02.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ/ ЛЕКАРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ – 14 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за хематологију

 • 2 доктора медицине/специјалисте одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

II за Пејсмејкер центар

 • 1 докторa медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

III за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месецаза Клинику за ургентну хирургију

IV за Центар за нуклеарну медицину

 • 1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

V за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 доктор медицине/специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

VI за Службу за микробиологију

 • 1 доктора медицине/специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

VII за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 1 лекараспецијалиступластичне и реконструктивне хирургије на одређено време у трајању до 3 месеца

VIII за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 доктора медицине/специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца
 • 1 лекараспецијалисту интерне медицине на одређено време у трајању до 3 месеца
 • 1 лекара специјалисту гинекологије и акушерства на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

IX за Клинику за пулмологију

 • 1 лекара специјалистуинтерне медицинена одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

X за Службу за организацију, планирање, социјалну медицину и медицинску информатику

 • 1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

XI за Центар за радиологију и МР

 • 1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

Услови за радна места доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит (за лекаре специјалисте).

МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 молекуларног биолога на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

Услови за радно место молекуларног биолога:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Биолошки факултет одговарајућег смера, положен стручни испит

ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР –СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 дипломираног фармацеута- медицинског биохемичара, специјалисту медицинске биохемије на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови за радно место дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара, специјалисту медицинске биохемије:

 • VII/2 степен стручне спреме, завршен Фармацеутски факултет одговарајућег смера, положен стручни испит, завршена специјализација из медицинске биохемије

РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАРИ, РАДНИ ТЕРАПЕУТ, МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР СА НАЈМАЊЕ V СТЕПЕНОМ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ– 9 ИЗВРШИЛАЦА

I за Центар за нуклеарну медицину

 • 1 радиолошки техничарса вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

II за Клинику за психијатрију

 • 1 радни терапеут савишом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

III за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера савишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

IV за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 лабораторијски техничар са најмање петим степеном стручне спремена одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за Одсек за трансфузиону медицину.

V за Центар за радиологију и МР

 • 4 радиолошка техничараса вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место радиолошког техничара, радног терапеута, медицинске сестре/ техничара, са вишом стручном спремом:

 • VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Услови за радно место лабораторијског техничара

 • Најмање V степен стручне спреме одговарајућег смера, познавање интраоперативног спашавања крви и положен стручни испит

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 59 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 4 медицинске сестаре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

II Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању од 3месеца (за Клинику за ургентну хирургију – Хирургија IV и Пријемно-тријажна амбуланта)
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца (за Клинику за ургентну интерну медицину – Одељење ургентне неурологије)

III за Клинику за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

IV за Клинику за очне болести

 • 2 медицинске сестаре/техничареопштег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 4 медицинскесестаре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

VII за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца
 • 4 медицинскe сестрe/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

VIII за Клинику за хематологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

IX за Клинику за кардиохирургију

 • 2 медицинскe сестрe/ техничарa oпштег смера са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца
 • 3 медицинске сестре/техничаре општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

X за Центар за нуклеарну медицину

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

XI за Клинику за дерматовенерологију

 • 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

XII за Клинику за алергологију и имунологију

 • 2 медицинскe сестрe/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XIII за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 4 медицинске сестре/техничара гинеколошко-акушерскогсмера са средњом стручном спремомна одређено време због портебе посла у трајању до три месеца
 • 4 медицинске сестре/техничара педијатријског смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

XIV Клиника за психијатрију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

XV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XVI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XVII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XVIII за Клинику за пулмологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XIX за Клинику за кардиологију

 • 2 медицинске сестаре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца
 • 3 медицинске сестаре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за Службу за ургентну кардиологију

XX за Клинику за дигестиву хирургију - I хируршка

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

XXI за Клинику за грудну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

XXII за Клинику за урологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

МОНТЕР ГРЕЈАЊА - 1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време, због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: IIIстепен стручне спреме машинске струке

ЕЛЕКТРИЧАР – АУТОМАТИЧАР – 1 ИЗВРШИОЦА на одређено време, због потребе посла до три месецаза Службу за техничке и друге послове

Услови: III степен стручне спреме електро струке

ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА -1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време у трајањудо 3 месецаза Клинику за дерматовенерологију

Услови: Завршена основна школа.

СПРЕМАЧИ - 10 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

СЕРВИРКЕ – 2 ИЗВРШИОЦА на одређено време у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике/сараднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте и биохемичаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин