Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 2302 oд 26.02.2018. године, а складу са Закључком 51 Број 112-11613/2017 од 28.11.2017. године и Закључком 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месецаза:

32 здравствена радника са средњом стручном спремом и то:

  • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за неурохирургију
  • 2 фармацеутска техничара са средњом стручном спремом за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање
  • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка
  • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за инфективне и тропске болести
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за пулмологију
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за хематологију
  • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за ургентну хирургију Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за ургентну интерну медицину Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за кардиологију
  • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за Центар за анестезиологију и реаниматологију
  • 1 медицинска сестра/техничар педијатријског смера са средњом стручном спремом за Клинику за очне болести
  • 1 медицинска сестра/техничар педијатријског смера са средњом стручном спремом за Клинику за дерматовенерологију
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за ОРЛ и МФХ
  • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за васкуларну хирургију
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за кардиохирургију
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Пејсмејкер центар
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Центар за радиологију и МР
  • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
  • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма – за Центар за ендокрину хирургију
  • 2 медицинске сестре/техничара гинеколошко-акушерског смера са средњом стручном спремом за Клинику за гинекологију и акушерство

Услови:

  • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин