Конкурс за пријем у радни однос на одређено време једног лекара специјалисте

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 3286 од 16.03.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:


ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТA ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ
I за Центар за анестезиологију и ренаматологију
- 1 лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом или специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време у трајању до 3 месеца

Услови:
Најмање VII/2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен одговарајући специјалистички испит, положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе Медицинског факулетета
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у Лекарску комору Србије.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин