Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр .5027 од 23.04.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ/ ЛЕКАРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за дерматовенерологију

 • 1 доктора медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Клинику за пулмологију

 • 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицинена одређено време због потребе посла до 3 месеца

III за Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију

 • 1 доктора медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

IV за Клинику за неурохирургију

 • 1 лекар специјалиста интерне медицине са онколошким усмерењем или субспецијалиста онкологије на одређено време због потребе посла до 2 месеца

Услови за радна места доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички / субспецијалистички испит (за лекаре специјалисте / субспецијалисте).

РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАРИ, МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРИ И ФИЗИОТЕРАПЕУТ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ И – 5 ИЗВРШИЛАЦА

I за Центар за радиологију и МР

 • 1 радиолошки техничарса вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера савишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

III за Клинику за кардиологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера савишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

IV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера савишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

V за Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију

 • 1 физиотерапеут са вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

Услови за радно место радиолошког техничара, медицинске сестре/ техничара ифизиотерапеутаса вишом стручном спремом:

VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРИ И ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 16 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 1 медицинскасестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

II Служба за фармацеутску делатност и снабдевање

 • 2 фармацеутскa техничарa са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повртака на рад

III за Клинику за васкуларну хирургију

 • медицинске сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повртака на рад

IV за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 7 медицинскесестаре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

V за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 3 медицинскесестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

VI за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 2 гинеколошко-акушерске сестре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

Услови за радно место медицинске сестре/техничара и фармацеутског техничара са средњом сручном спремом:

IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког / субспецијалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте / субспецијалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати,здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин