Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 6681 oд 30.05.2018. године, а складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00526/2018-02 од 07.05.2018. године о Закључку 51 Број 112-3878/2018 од 25.04.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 19 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

II за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

III за Клинику за алергологију и имунологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицинe

IV за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

V за Клинику за нефрологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

VI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 1 лекар специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије

VII за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 4 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине за Центар за анестезиологију и реаниматологију

VIII за Клинику за неурологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

IX за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

X за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ

 • 4 лекара специјалистe ургентне медицине
 • 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине за Клинику за ургентну хирургију

XI за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

Услови:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 29 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за неурохирургију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

II за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 2 медицинске сестре/техничара гинеколошко-акушерског смера са средњом стручном спремом
 • 1 медицинска сестра/техничар педијатријског смера са средњом стручном спремом

III за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

IV за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 3 медицинске сестре/техничаре општег смера са средњом стручном спремом

V за Клинику за пулмологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VI за Клинику за нефрологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VII за Клинику за хематологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

VIII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

IX за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

X за Клинику за неурологију

 • 1 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XI за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XII за Клинику за кардиологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XIII за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XIV за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XV за Службу за епидемиологију и хигијену исхране

 • 1 техничар са средњом стручном спремом на стерилизацији инфективног отпада аутоклавирањем

Услови:

 IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате који конкуришу са средњом стручном спремом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин