Центар за медицинску биохемију

АДРЕСА
Центар за медицинску биохемију
Клинички Центар Србије
Вишеградска 26
11000 Београд
Република Србија  

тел. +381 11 3615-631
тел. +381 66 8300-595

Директор
Прим. др сц. Сања Станковић

Главни лабораторијски техничар
Весна Танасковић

Центар за медицинску биохемију Клиничког центра Србије обавља здравствену, научно-истраживачку, образовну и стручно-методолошку делатност. Организован кроз три Службе (Служба за клиничку, поликлиничку и ургентну лабораторијску дијагностику) на 14 локација, броји 230 запослених од чега 35 са високом стручном спремом и 168 са средњом/вишом стручном спремом. Овај снажан Центар као основну делатност има пружање савремене лабораторијске дијагностике из области биохемије, имунохемије, лабораторијске хематологије, коагуалције и имунологије, те хитне лабораторијске дјагностике. Широк спектар лабораторијске дијагностике обавља се у складу са стандардима и правилима добре лабораторијске праксе, у организацији и под надзором признатих лабораторијских стручњака. Своје услуге пружа клиникама и центрима Клиничког центра Србије, амбулантним пацијентима, те осталим здравственим установама у Београду и Републици Србији, а годишње оствари 13.000.000 услуга. Центар у свом стручном раду примењује и уводи најсложеније дијагностичке поступке, специфичне анализе и методе, те нове технологије према препорукама међународних стручних удружења. Кроз стандардизацију и процену како аналитичке, тако и клиничке вредности појединих анализа, а у тимском раду са клничарима, предлаже  дијагностичке алгоритме, помаже у праћењу успешности примењене терапије и прогнози исхода обољења. Центар за медицинску биохемију континуирано током 24ч пружа услуге неопходне за медицинско-биохемијску дијагностику хитних стања везаних за интернистичку, гинеколошку, неуролошку, уролошку, неурохируршку патологију, хитна стања услед траума, анализирањем различитих врста биолошког материјала (крв, урин, ликвор, асцит, плеурални пунктат, итд.).  Од свог оснивања, он представља едукациону матрицу у школовању ученика, студената, специјализаната из области медицинске/клиничке биохемије и других дисциплина које у свом програму имају стицање ових знања.  Уз редован лабораторијско-дијагностички рад, стручњаци Центра су активно укључени и у научно-истраживачки рад и активности како домаћих, тако ии међународних удружења.  Центар за медицинску биохемију учествује у спровођењу стручно-методолошке активности у здравству Србије кроз Републичку стручну комисију за медицинску и клиничку биохемију. Ради унапређивања свог рада у свим лабораторијским одељењима и одсецима, Центар је као прва лабораторија у земљи увео систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001 (од 2001. године), ИСО/ИЕЦ 17025 (од 2001. године) и ИСО 15189 (од 2009. године).  Центар за медицинску биохемију је 2016. године акредитован на 7 година од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Листа флекс активности ЦМБ КЦС