Naučno-nastavna delatnost

Nastavna delatnost Klinike sa odvija kontinuirano u vidu redovne, postdiplomske i specijalističke nastave u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (http://www.med.bg.ac.rs/).  Redovna nastava iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu se odvija punih 90 godina (od septembra 1922. godine). Katedra za poslediplomsku nastavu osnovana 1983.g. Osim teorijske i praktične nastave u okviru magisterijuma iz dermatovenerologije, u Klinici za dermatovenerologiju se obavlja i dvosemestralna nastava u okviru specijalizacije iz dermatovenerologije, koju pohađaju lekari na specijalizaciji iz Srbije. Realizacija magisterijuma i doktorata se odvija kontinuirano, a svi nastavnici Katedre za dermatovenerologiju su nosioci ili saradnici pri realizaciji naučno – istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Stručnjaci Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije svoj naučni angažman, osim u Klinici, realizuju i kroz rad u domaćim i stranim stručnim udruženjima Dermatovenerološka sekcija (http://www.sld.org.rs/sr/sekcije.asp) i Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva (http://www.sld.org.rs/sr/akademija.asp), Udruženje dermatovenerologa Srbije (http://www.udvs.org/), American Academy of Dermatology (http://www.aad.org/), European Academy of Dermatovenereology (http://www.eadv.org/).
Stručni i naučni radovi sa Klinike za dermatovenerologiju su publikovani u svim značajnim svetskim časopisima, u pisanom i elektronskom izdanju. Lekari Klinike svoje radove referišu na svim redovnim sastancima domaćih i stranih stručnjaka (Beogradski dermatološki dani – svake godine, Kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije svake 4 godine, kongresi i prolećni simpozijumi European Academy of Dermatovenereology svake godine, kongresi i simpozijumi American Academy of Dermatology).
Negujući dugu tradiciju saradnje sa velikim svetskim ustanovama i stručnjacima, Klinika za dermatovenerologiju ima prisnu saradnju sa velikim brojem inostranih centara, čiji su profesori bili naši uvaženi gosti i predavači, 9 profesora je steklo titulu visiting professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Duga tradicija, kontinuiran edukativni i naučno – istraživački rad i veliki potencijal omogućili su Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije da postane nosilac doktrine, odnosno referentni centar Republike Srbije za kompletnu dermatološku i venerološku patologiju, te da u tom smislu ponudi pomoć svim zainteresovanim institucijama i pojedincima u cilju promovisanja multidisciplinarnog pristupa pacijentu, a radi bolje i efikasnije terapije.

Aktuelni članovi Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su:

 1. Dr Miloš Nikolić, redovni profesor, dr sci med
 2. Dr Jelica Vukićević – Sretenović, vanredni profesor, dr sci med
 3. Dr Mirjana Milinković, docent, dr sci med
 4. Dr Danijela Dobrosavljević, docent, dr sci med
 5. Dr Snežana Minić, docent, dr sci med
 6. Dr Svetlana Popadić, docent, dr sci med
 7. Dr Dušan Škiljević, docent, dr sci med
 8. Dr Mirjana Gajić Veljić, klinički asistent, dr sci med
 9. Dr Dubravka Živanović, klinički asistent, dr sci med
 10. Dr Jelena Stojković – Filipović, asistent, dr sci med
 11. Dr Srdjan Tanasilović, klinički asistent, dr sci med
 12. Dr Danijela Milčić, klinički asistent, dr sci med
 13. Dr Mirjana Popadić, klinički asistent, mr sci med