Informator o radu

Izveštaj o radu za 2018. godinu

Zalihe lekova i potrošnog medicinskog materijala u centralnoj apoteci KCS

Liste medicinskih aparata Kliničkog centra Srbije (stanje na dan 31.12.2015.)

Ukupan broj zaposlenih i angažovanih lica u Kliničkom centru Srbije na dan 30.06.2019. godine