Opšta akta

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Кliničkom centru Srbije

Odluka o utvrđivanju Liste registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Кliničkog centra Srbije