Prva pomoć za kandidate koji polažu vozački ispit

Urgentni centar KCS akreditovan je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije (rešenje br.002-04-00033/2013-09 ) kao ustanova sa licenciranim instruktorima prve pomoći, za obuku polaznika autoškola. Na sednici UO KCS, održanoj 13. maja 2013. doneta je odluka da cena obuke i polaganja ispita iz prve pomoći iznosi 6000 dinara sa PDV-om, plus 1.500 dinara sa PDV-om za knjigu prve pomoći za vozače koja ostaje u trajnom vlasništvu kandidata.

Teorijska i praktična nastava polaznika (predviđenih DEVET školskih časova) sprovodi se u jednom danu, dok se polaganje testa i praktičnog ispita sprovodi sutradan. Obuka kandidata sprovodi se utorkom i sredom u popodnevnim satima u prostorijama Edukaciono-trenažnog centra urgentne medicine Urgentnog centra – KCS od 14.00 časova. Polaganje testa i praktičnog ispita obavlja se četvrtkom u 16.00 časova u istim prostorijama.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti telefonom:
011/366-22-57 (Branka Pušonja)
066/830-14-87
Ovlašćeno lice: Prof. dr sci. med. Goran Petrović, spec. hirurgije i urgentne medicine

Primer uplatnica:

Uplatnica za obuku i polaganje ispita iz prve pomoći za vozače


Uplatnica za knjigu za obuku i polaganje ispita iz prve pomoćiMenadžment

DIREKTOR URGENTNOG CENTRA
Doc. dr Marko Ercegovac

ZAMENIK DIREKTORA
URGENTNOG CENTRA
Prim. dr Dušan Jovanović

POMOĆNIK DIREKTORA UC ZA ORGANIZACIONE POSLOVE I LJUDSKE RESURSEGLAVNA SESTRA CENTRA

Sonja Pavlović, VMS

TEHNIČKI SEKRETAR – SARADNIK DIREKTORA

Gordana Veličković

NAČELNIK ODELjENјA ZA ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE
Zlata Blažić, dipl. ekonomista

RUKOVODILAC PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA UC

Vesna Ančević, dipl. pravnik

UPRAVA URGENTNOG CENTRA 2644-667

Urgentni centar

Pasterova 2
Telefon: 011/3618 - 444

Urgentni centar predstavlja najviši nivo zajedništva klinika, centara i službi u stručnom radu, organizaciji i tehnoiogiji rada na zbrinjavanja urgentne patologije na роdručju grada Beograda i Republike Srbije. U svom radu, ро pravilu, primenjuje multidisciplinarni pristup rada.

Organizaciono se sastoji od Klinike za urgentnu hirurgiju i Klinike za prijem i zbrinjavanje urgentnih internističkih stanja.

Centar je otvoren 24 časa 365 dana u godini.

Sa radom je роčео 2. decembra 1987. godine i od tada nikad nije bio zatvaran čak ni u periodima rekonstrukcija. Početak rada Urgentnog centra značajno je promenio dotadašnji sister rada, kao i mogućnost da se obezbedi prijem većeg broja pacijenata komplikovane patologije prvog stepena hitnosti. Od otvaranja raspolaže sa 298 postelja od kojih je 167 postelja intenzivne nege. Broj postelja intenzivne nege je, vremenom, rastao i kretao se od 69, preko 99, 154 i do 167, posiednjih pet godina što govori o sve težoj patologiji koju ovaj Centar zbrinjava. S obzirom da je prosečna zauzetost ovih postelja 99% jasno je da ovaj broj posteija nije dovoljan. Kako UC, zbog ogradničenih resursa, nije u stanju da zbrine celokupnu patologiju, neophodno je obezbediti zajedničko planiranje kapaciteta hitnih službi i izvršiti podelu rada izmedu svih učesnika u zbrinjavanju urgentne patologije kako na nivou grada Beograda, tako i šire na teritoriji Repubiuke Srbije.

Klinika za urgentnu internu medicinu

Klinika za prijem i zbrinjavanje urgentnih internističkih stanja obuhvata: Prijemno-trijažnu službu, Odeljenje internističke intenzivne nege, Službu urgentne kardiologije, Odeljenje urgentne neurologije i Odeljenje urgentne gastroenterologije i hepatologije.

1. Direktor Klinike Prof. dr Predrag Mitrović
2. Zamenik direktora Klinike
3. Glavna sestra VMS Miroslava Milošević

1. PRIJEMNO- TRIJAŽNA SLUŽBA KLINIKE ZA URGENTNU INTERNU MEDICINU
1. Načelnik službe Dr Milan Zlatar
2. Glavni tehničar službe VMS Danijela Spasenović


1.1 Prijemno kardiološko odeljenje
1. Načelnik odeljenja Dr Milan Zlatar (i načelnik Prijemno-trijažne službe Klinike)
2. Glavna sestra

1.2 Opšta internistička ambulanta Tel: 366-24-15
1. Glavni tehničar ambulante

1.3 Internistička opservacija i reanimacija Tel: 366-24-14
1. Glavna sestra VMS Danijela Spasenović

1.4 Prijemna- dijagnostička ambulanta sa opservacijm (neurologija) Tel: 366-24-12
1. Šef
2. Glavna sestra VMS Irena Jevtović

1.5 Gastroenterološka ambulanta sa Kabinetom za Endoskopiju Tel: 366-24-10
1. Šef Ass. dr Tijana Glišić
2. Glavni tehničar VMS Danijel Sladović

2. ODELjENjE INTERNISTIČKE INTENZIVNE NEGE

1. Načelnik Prim. dr Zoran Rajić
2. Glavna sestra VMS Dragana Matijašević


2.1 Intenzivna nega za urgentnu endokrinologiju sa Kabinetom za urengentna stanja u endokrinologiji Tel: 366-23-29
1. Šef Prim. dr Dragana Popović
2. Glavna sestra VMS Zlatković Vesna

2.2 Intenzivna nega hematologije
1. Šef Funkciju obavlja načelnik IIN Prim. dr Zoran Rajić
2. Glavna sestra Funkciju obavlja glavna sestra IIN VMS Dragana Matijašević

2.3 Intenzivna nega alergologije i imunologije
1. Šef Prim. sci med. Radovan Mijanović
2. Glavna sestra Funkciju vrši glavna sestra IIN VMS Dragana Matijašević

3. ODELjENjE URGENTNE GASTROENTEROLOGIJE I HEPATOLOGIJE

1. Načelnik Doc. dr Dušan Popović
2. Glavna sestra VMS Milica Dejanović

4. SLUŽBA URGENTNE KARDIOLOGIJE

1. Načelnik Prof. dr Milika Ašanin Tel: 361-55-52
2. Glavna sestra VMS Ljiljana Kljajić
3. Klinički farmakolog


4.1 Koronarna jedinica „A“ Tel: 366-23-35
1. Načelnik Prof. dr Igor Mrdović
2. Glavna sestra VMS Sanja Kovačević

4.2 Koronarna jedinica „B“ Tel: 366-23-34
1. Načelnik Prof. dr Branislav Stefanović
2. Glavna sestra VMS Olgica Vesić

4.4 Postkoronarna jedinica I Tel: 366-23-73
1. Načelnik
2. Glavna sestra VMS Ljiljana Kljajić vrši funkciju

4.5 Postkoronarna jedinica II Tel: 366-23-78
1. Načelnik Prof. dr Predrag Mitrović
2. Glavna sestra VMS Miroslava Milošević

4.6 Kabinet za neinvazivnu dijagnostiku Tel: 366-23-30
1. Načelnik Prim. dr Jasna Kostić
2. Medicinska sestra- tehničar VMS Snežana Krstić

4.7 Kabinet za tromboembolizam i hemostazu
1. Šef
2. Medicinska sestra - tehničar

4.8 Kabinet za akutnu srčanu insuficijenciju
1. Šef Dr Ana Karadžić
2. Gl. sestra

4.9 Kabinet za bol u grudima
1. Šef Doc. dr Ratko Lasica
2. Glavna sestra Vms Mira Luković

5. ODELjENjE URGENTNE NEUROLOGIJE- VII odeljenje

1. Načelnik Prof. dr Dejana Jovanović
2. Glavna sestra VMS Nataša Milojković


5.1 Jedinica neurološke intenzivne nege Tel: 066 844-6559
1. Šef Mr sci. med. Ivana Berisavac
2. Glavna sestra VMS Dragana Ilić

5.2 Jedinica za moždani udar
1. Šef
2. Glavna sestra VMS Biljana Matijević

5.3 Jedinica poluintenzivne nege Tel: 366-23-83
1. Šef
2. Glavna sestra

5.4  Dijagnostički kabineti