Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do tri meseca

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br.2723 od 24.02.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do tri meseca, sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima, i to za:


1. DIPLOMIRANOG INŽENjERA GRAĐEVINE ILI ARHITEKTURE
- 1 IZVRŠILAC (za Službu za tehničke i druge poslove)
Uslovi:
VII/1 stepen stručne spreme, završen Građevinski ili Arhitektonski fakultet, posedovanje licence, položen stručni ispit, najmanje 1 godina radnog iskustva

2. PR MENADžERA Kliničkog centra Srbije – 1 IZVRŠILAC
Uslovi:
VII/1 stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog smera

3. ŠEFA ODSEKA CENTRALNOG MAGACINA – 1 IZVRŠLAC (za Službu za tehničke i druge poslove)
Uslovi:
VII/1 stepen stručne spreme, završen Ekonomski fakultet ili fakultet društvenog smera.

4. FAKTURISTU – OPERATERA – 2 IZVRŠIOCA (za Službu za ekonomsko-finansijske poslove)
Uslovi:
IV stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru.

5. SPREMAČA – 10 IZVRŠILACA
6. SERVIRKU – 2 IZVRŠIOCA
7. MANIPULANTA (radnik na utovaru, istovaru i pakovanju lekova)– 2 IZVRŠIOCA za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
8. KROJAČA – 1 IZVRŠILAC (za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar)
Uslovi za radna mesta pod brojem 5, 6, 7 i 8:
Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overena fotokopija svedočanstva o završenoj osnovnoj školi (za radna mesta za koja je uslov završena osnovna škola)
• overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi (za radna mesta za koja je uslov završena srednja škola)
• overena fotokopiju diplome o završenom fakultetu (za radna mesta za koja je uslov završen fakultet)
• overena fotokopija licence (za radno mesto za koje je uslove posedovanje licence)
• overena fotokopija stručnog ispita (za radno mesto za koje je uslov položen stručni ispit)
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Jedna prijava je dovoljna za više radnih mesta, s tim da su kandidati u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu, a u skladu sa Zakonom.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin