Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom za doktore medicine

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br.2721 od 24.02.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

DOKTORE MEDICINE/ LEKARE NA SPECIJALIZACIJI/ LEKARE SPECIJALISTE – 9 IZVRŠILACA NA ODREĐENO VREME:

I za Centar za radiologiju i MR
- 2 doktora medicine/specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Centar za nuklearnu medicinu
- 1 doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
- 1 doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
- 1 doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
- 2 lekara na specijalizaciji/specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
- 1 doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VII za Službu za patohistologiju
- 1 lekara specijalistu patološke anatomije na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog na rad

Uslovi:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overena fotokopiju diplome o završenom fakultetu
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• dokaz o upisanoj specijalizaciji (za lekare na specijalizaciji)
• overena fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare specijaliste)
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više). Za konkurisanje za više radnih mesta dovoljan je jedan komplet dokumenata.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati zdravstveni radnici koji su izabrani po ovom konkursu dužni su da radi zasnivanja radnog odnosa dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovrajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin