Ургентни центар

Пастерова 2
Телефон: 011/3618 - 444

Ургентни центар представља највиши ниво заједништва клиника, центара и служби у стручном раду, организацији и техноиогији рада на збрињавањау ургентне патологије на подручју града Београда и Републике Србије. У свом раду, по правилу, примењује мултидисциплинарни приступ рада.

Организационо се састоји од Клинике за ургентну хирургију и Клинике за пријем и збрињавање ургентних интернистичких стања.

Центар је отворен 24 часа 365 дана у години.

Са радом је рочео 2. децембра 1987. године и од тада никад није био затваран чак ни у периодима реконструкција. Почетак рада Ургентног центра значајно је променио дотадашњи систер рада, као и могућност да се обезбеди пријем већег броја пацијената компликоване патологије првог степена хитности. Од отварања располаже са 298 постеља од којих је 167 постеља интензивне неге. Број постеља интензивне неге је, временом, растао и кретао се од 69, преко 99, 154 и до 167, посиедњих пет година што говори о све тежој патологији коју овај Центар збрињава. С обзиром да је просечна заузетост ових постеља 99% јасно је да овај број постеија није довољан. Како УЦ, због оградничених ресурса, није у стању да збрине целокупну патологију, неопходно је обезбедити заједничко планирање капацитета хитних служби и извршити поделу рада измеду свих учесника у збрињавању ургентне патологије како на нивоу града Београда , тако и шире на територији Репубиуке Србије.