Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvena radnika visoke stručne spreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.13215 od 09.09.2016. godine., donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u sklladu sa Zaključkom 51 broj: 112-3965/2016 od 11 aprila 2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredatava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos


I NA NEODREĐENO VREME SA PROBNIM RADOM U TRAJANjU OD TRI MESECA ZA:
2 ZDRAVSTVENA RADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME:

- 2 doktora medicine specijalista anesteziologije sa reanimatologijom za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Opšti uslovi:
Najmanje VII/2 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ipit iz anesteziologije sa reanimatologijom.
Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

II NA ODREĐENO VREME NA TRI MESECA ZA :
4 ZDRAVSTVENA RADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME I TO :

- 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
- 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Kliniku vaskularnu hirurgiju
- 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Kliniku za urologiju
- 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

Opšti uslovi:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za specijaliste)
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Kandidati koji konkurišu za više radnih mesta u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.
Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin