Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5219 od 08.04.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnihzaposlenihdo njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme zdravstvenh radnika sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5218 od 08.04.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za potrebe Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme 20 lekara za Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 3837 od 19.03.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 19.03.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, i internet stranici Nacionalne službe zazapošljavanje a dana 24.03.2021. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 5260 od 09.04.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanjudo 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - tehnički radnici za UKCS - Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2967od 04.03.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 04.03.2021.godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.03.2021. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 4004 od 23.03.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za UKCS/Kovid bolnicu izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 3969 od22.03.2021. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-204/2021-02 od 15.03.2021. godine o Zaključku 51 br: 112-1725/2021 od 26.02.2021. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ičl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vremesa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs na određeno vreme zdravstveni i tehnički radnici

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 3837 od 19.03.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos zdravstvenih radnika na određeno vreme radi zamene privremeno odustnih zaposlenih do njihovog povratka na rad

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 3836 od 19.03.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem medicinskih sestara-tehničara na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2255 od 22.02.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 22.02.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 25.02.2021. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3747 od 18.03.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - administrativni radnik za UKCS - Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1350od 01.02.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 02.02.2021.godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 05.02.2021. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da jeOdlukom v.d.direktora br. 3484 od 12.03.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za UKCS/Kovid bolnicu izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br .2254 od 22.02.2021. godine,a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 08.02.2021. godine o Zaključku 51 br: 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 22.02.2021.godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 25.02.2021. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3485 od 12.03.2021. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca zaUniverzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...