Klinika za dermatovenerologiju

Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije današnji status ima od 1922. godine. Kao referentna ustanova Republike Srbije za kompletnu dermatološku i venerološku patologiju Klinika za dermatovenerologiju radi sa pacijentima 24 sata dnevno tokom cele godine, a takođe objedinjava zdravstvenu, edukativnu i naučno – istraživačku delatnost.

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE  

I SLUŽBA ZA  POLIKLINIČKO–DIJAGNOSTIČKI RAD

I.1.  PRIJEMNO INFORMACIONI PUNKT

I.2.  SPECIJALIZOVANE AMBULANTE
I.2.1. Specijalizovana ambulanta za fizikalnu terapiju
I.2.2. Specijalizovana ambulanta za dermopedijatriju
I.2.3. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za akne
I.2.4. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa za profesionalna oboljenja, alergologiju i za
          autoimunske bolesti kože
I.2.5. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za polno prenosive bolesti

I.3. KABINETI
I.3.1. Kabinet za fototerapiju
I.3.2. Kabinet za angiologiju i flebologiju                                                                      

II SPECIJALIZOVANA LABORATORIJA

III ODSEK ZA TUMORE KOŽE

IV SLUŽBA ZA STACIONARNI RAD
IV.1. I muško odeljenje
IV.2. II muško odeljenje
IV.3. I žensko odeljenje
IV.4. II žensko odeljenje
IV.5. Odeljenje za decu i omladinu

V TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI

Gde se obavljaju pregledi?
    Klinika za dermatovenerologiju
U koje vreme?
    8-19h
Da li se zakazuju?
    Da
Da li se zakazuju telefonom i kojim?
    Pre podne 366 24 49

Potrebna dokumentacija:

 • Uput za pregled specijaliste ili uput ya pregled specijaliste overen od strane zdravstvene komisije nadležne filijale RZZO-a
 • Izveštaj lekara specijaliste, interniste iz doma zdravlja, nadležne bolnice (ukoliko ga pacijent poseduje)
 • Raniji klinički izveštaj ili subspecijalistički izveštaj (ukoliko ga pacijent poseduje)

Analize neophodne pre prijema:

 • laboratorijske analize (ne starije od 15 dana)
 • KS, eritrociti, hemoglobin, leukociti sa formulom, trombociti i sedimentacija
 • glikemija, urea, kreatinin
 • bilirubin, Na, Ka, Ca, SGOT, SGPT, Alkalna fosfaza, γGT 
 • urin

U zavisnosti od uputne dijagnoze:

 • RTG pluća
 • EHO abdomena
 • Ginekološki pregled

HITNA SLUŽBA
Da li postoji i gde se nalazi
    Klinika za dermatovenerologiju, ulica Deligradska br. 34
Vreme dežurstva
    24h

KAKO STIĆI DO...

 • Sopstvenim prevozom najjednostavniji pristup Klinici je Deligradskom ulicom.
 • Druga mogućnost je javnim gradskim prevozom kojim se može pristupiti sa više strana jer pored Kliničkog centra Srbije prolazi veći broj linija gradskog saobraćajnog prevoza.
 • Klinički centar Srbije se nalazi u blizini Glavne autobuske i Železničke stanice pa je pacijentima koji žive van Beograda omogućen lak pristup.

DELATNOST

Zdravstvena delatnost Klinike obuhvata najšire indikaciono područje iz čitave dermatološke i venerološke patologije, koju čine:

 1. Gljivična i parazitarna oboljenja
 2. Bakterijske infekcije kože i potkožnog tkiva
 3. Kutane infekcije izazvane mikobakterijama
 4. Virusna oboljenja kože
 5. Inflamatorna oboljenja kože i potkožnog tkiva
 6. Eritemoskvamozne dermatoze
 7. Papulozne dermatoze
 8. Diseminovana ili generalizovana ekcemska oboljenja kože
 9. Atopijski dermatitis
 10. Autoimunske i hereditarne bulozne dermatoze druge etiologije
 11. Sistemske bolesti vezivnog tkiva
 12. Purpure
 13. Eritrodermije
 14. Poremećaji keratinizacije
 15. Trihoze
 16. Onihoze
 17. Oboljenja sebacealnih žlezda
 18. Akne
 19. Roczace
 20. Hidradenitis supurativa
 21. Hidroze
 22. Nodozne dermatoze
 23. Dishromije
 24. Oboljenja perifernih arterija i vena
 25. Ulcerozne dermatoze
 26. Pruriginozne dermatoze
 27. Neinfektivni granulomi kože
 28. Arteficijalne dermatoze
 29. Bolesti sluzokože usne duplje i jezika vezana za dermatološke sindrome
 30. Nevenerične bolesti kože i sluzokože polnih organa
 31. Atrofična, degenerativna i metabolička oboljenja kože
 32. Prekanceroze
 33. Paraneoplastične dermatoze
 34. Tumori kože (benigni i maligni)
 35. Kutani limfomi i leukemije (hematodermije)
 36. Neonatalne dermatoze
 37. Genodermatoze
 38. Urtikarija i angioedem
 39. Neželjene reakcije kože na lekove
 40. Psihodermatoze u fazi ispitivanja
 41. Bolesti koje se prenose seksualnim kontaktom
 42. Hospitalizacija iz epidemioloških razloga
 43. Hospitalizacija radi edukacije studenata medicine i specijalizanata

U okviru stacionara, specijalizovanih ambulanti, laboratorije, odseka i  kabineta, obavlja se niz usko specijalizovanih dijagnostičkih i terapijskih procedura, kao što su:

 1. Dermoskopija
 2. Merenje doppler indeksa, registrovanje venske prolaznosti i arterijskih pulsnih talasa
 3. Krioterapija
 4. Elektrokoagulacija
 5. PUVA terapija
 6. UVB reterapija
 7. Epikutano (patch) testiranje
 8. Biopsija kože
 9. Histopatološka analiza uzoraka kože svetlosnom mikroskopom preparata
 10. Imunodermatopatološke analize uzoraka kože:
  • Direktni imunofluorescentni test
  • Indirektni imunofluorescentni test
  • Direktna SST
  • Indirektna SST
 11. Mikološke analize odgovarajućih supstrata
 12. Bakteriološke analize odgovarajućih supstrata
 13. Serološke analize odgovarajućih supstrata
 14. Tzcank test

NAUČNO – NASTAVNA DELATNOST KLINIKE

Nastavna delatnost Klinike sa odvija kontinuirano u vidu redovne, postdiplomske i specijalističke nastave u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (http://www.med.bg.ac.rs/).  Redovna nastava iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu se odvija punih 90 godina (od septembra 1922. godine). Katedra za poslediplomsku nastavu osnovana 1983.g. Osim teorijske i praktične nastave u okviru magisterijuma iz dermatovenerologije, u Klinici za dermatovenerologiju se obavlja i dvosemestralna nastava u okviru specijalizacije iz dermatovenerologije, koju pohađaju lekari na specijalizaciji iz Srbije. Realizacija magisterijuma i doktorata se odvija kontinuirano, a svi nastavnici Katedre za dermatovenerologiju su nosioci ili saradnici pri realizaciji naučno – istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Stručnjaci Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije svoj naučni angažman, osim u Klinici, realizuju i kroz rad u domaćim i stranim stručnim udruženjima Dermatovenerološka sekcija (http://www.sld.org.rs/sr/sekcije.asp) i Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva (http://www.sld.org.rs/sr/akademija.asp), Udruženje dermatovenerologa Srbije (http://www.udvs.org/), American Academy of Dermatology (http://www.aad.org/), European Academy of Dermatovenereology (http://www.eadv.org/).
Stručni i naučni radovi sa Klinike za dermatovenerologiju su publikovani u svim značajnim svetskim časopisima, u pisanom i elektronskom izdanju. Lekari Klinike svoje radove referišu na svim redovnim sastancima domaćih i stranih stručnjaka (Beogradski dermatološki dani – svake godine, Kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije svake 4 godine, kongresi i prolećni simpozijumi European Academy of Dermatovenereology svake godine, kongresi i simpozijumi American Academy of Dermatology).
Negujući dugu tradiciju saradnje sa velikim svetskim ustanovama i stručnjacima, Klinika za dermatovenerologiju ima prisnu saradnju sa velikim brojem inostranih centara, čiji su profesori bili naši uvaženi gosti i predavači, 9 profesora je steklo titulu visiting professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Duga tradicija, kontinuiran edukativni i naučno – istraživački rad i veliki potencijal omogućili su Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije da postane nosilac doktrine, odnosno referentni centar Republike Srbije za kompletnu dermatološku i venerološku patologiju, te da u tom smislu ponudi pomoć svim zainteresovanim institucijama i pojedincima u cilju promovisanja multidisciplinarnog pristupa pacijentu, a radi bolje i efikasnije terapije.

Aktuelni članovi Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su:

1. Dr Miloš Nikolić, redovni profesor, dr sci med
2. Dr Jelica Vukićević – Sretenović, vanredni profesor, dr sci med
3. Dr Mirjana Milinković, docent, dr sci med
4. Dr Danijela Dobrosavljević, docent, dr sci med
5. Dr Snežana Minić, docent, dr sci med
6. Dr Svetlana Popadić, docent, dr sci med
7. Dr Dušan Škiljević, docent, dr sci med
8. Dr Mirjana Gajić Veljić, klinički asistent, dr sci med
9. Dr Dubravka Živanović, klinički asistent, dr sci med
10. Dr Jelena Stojković – Filipović, asistent, dr sci med
11. Dr Srdjan Tanasilović, klinički asistent, dr sci med
12. Dr Danijela Milčić, klinički asistent, dr sci med
13. Dr Mirjana Popadić, klinički asistent, mr sci med

ISTORIJAT

Izborom dr Đorđa Đorđevića za docenta 1922. godine osnovana je Katedra za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, dotadašnja Poliklinika za kožne i venerične bolesti, čiji je on bio načelnik, je dobila status Univerzitetske klinike. Klinika se 1925. godine preselila u zgradu Invalidskog udruženja, gde su stvoreni uslovi za stručni, edukativni i naučni rad, tako da su stručnjaci Klinike u periodu pre II svetskog rata bili izuzetno aktivni u evropskim udruženjima, a u Srbiji su postavili osnove naučne i eksperimentalne dermatovenerologije. Ovaj period rada Klinike je, osim za dr Đorđa Đorđevića kao osnivača i prvog profesora dermatovenerologa, vezan i za imena dr Milana Kićevca, dr Save Bugarskog, dr Nemanje Barjaktarevića i dr Sime Ilića.
Osim plodnog naučnog rada i značajnih kontakata sa evropskim centrima koji su otvorili vrata brojnim narednim generacijama dermatovenerologa u svim većim evropskim institucijama, za ovaj period je značajno i osnivanje muzeja mulaža koji i danas postoji u izvornom obliku, a čija zbirka se danas smatra jednom od najvećih u svetu.

Nakon II svetskog rata, 1946. godine, za direktora Klinike je izabran Prof. dr Sima Ilić koji je Klinikom rukovodio do 1962. godine i pod čijim je rukovodstvom ona postala jedna od najvećih dermatoveneroloških ustanova na Balkanu, sa novoosnovanim dečijim dermatološkim odeljenjem, histopatološkom laboratorijom i alergološkom službom. Profesoru Iliću su u ovom zamašnom i pionirskom radu pomagali njegovi saradnici, budući profesori dermatovenerologije, šefovi Katedre i direktori Klanike: prof. dr Radomir Damjanović, prof. dr Milorad Manok, prof. dr Slobodan Perišić, prof. dr Mirjana Skendžić, prof. dr Sava Konstantinović, prof. dr Bosiljka Lalević – Vasić,
prof. dr Dušan Jovović i prof. dr Danilo Stevanović.

Kontinuiran rad sa novim generacijama dermatovenerologa, saradnja sa svetskim institucijama, prihvatanje novina u dijagnostici i terapiji, restruktuiranje Klinike sa stvaranjem novih jedinica (PUVA kabinet, laboratorija za imunodermatopatološku dijagnostiku), kao i preseljenje u zgradu u kojoj se i danas nalazi karakterisalo je period poslednjih decenija prošlog veka, u kome su svoj veliki doprinos, između ostalih, dali i prof. dr Olivera Cvijetić, prof. dr Ljiljana Medenica, prof. dr Sonja Vesić, prof. dr Miloš Nikolić, doc. dr Nevenka Martinović , doc. dr Aleksandar Krunić (sada u SAD), dr Vesna Petronić – Rosić (takođe sada u SAD), prim.dr Milorad Gajić.

Nova generacija nastavnika i stručnjaka prof. dr Ljiljana Medenica, prof. dr Sonja Vesić, prof. dr Miloš Nikolić koja danas rukovodi Klinikom, organizuje Kliniku u savremenu ustanovu osposobljenu kako za rešavanje najsloženijih problema iz dermatovenerologije, tako i za moderan edukativni i naučno – istraživački rad.

PRAVCI RAZVOJA

U cilju što uspešnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa pacijentu Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije nastoji da kontinuirano unapređuje svoj rad, prateći sve svetske novine u domenu dermatološke i venerološke patologije. To se pre svega odnosi na permanentnu edukaciju kadrova, kako u samoj Klinici, tako i u odgovarajućim svetskim centrima.

MENADŽMENT I OSOBLJE

Direktor
Profesor dr Miloš Nikolić tel/fax. 2642- 648, tel/fax 2682-652
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički sekretar direktora
Aleksandra Marković tel/fax. 2642- 648, tel/fax 2682-652
E mail adresa Klinike za dermatovenerologiju Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zamenik direktora
Docent dr Dušan Škiljević tel. tel/fax 2682-652, tel. 366-24-76
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Glavna sestra Klinike
Ssspec. Mirjana Tomić tel. 366-24-66
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik nemedicinskih poslova Klinike
Dipl. ecc. Milena Ćurković tel/fax 2682-652, tel. 366-24-68
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE

U Klinici za dermatovenerologiju radi 23 lekara specijalista (od kojih jedan ima specijalizaciju i iz mikrobiologije) i 1 (jedan) lekar na specijalizaciji. Od ovog broja 1 (jedan) je redovan profesor Univerziteta, 1 (jedan) je vanredan profesor Univerziteta 5 (pet) docenata, 1 (jedan) asistent i 5 (pet) kliničkih asistenata. Doktora nauka je 13 (trinaest), magistara 1 (jedan), a 1 (jedan) lekar ima titulu primarijusa.

Medicinskih sestara-tehničara je ukupno 51, od čega 39 sa srednjom stručnom spremom i 12 sa višom stručnom spremom, laboratorijskih tehničara je ukupno 3 (2 sa srednjom stručnom spremom i 1 sa višom stručnom spremom).

Za potrebe stacionarne delatnosti Klinika za dermatovenerologiju raspolaže sa 105 postelja raspoređenih na 5 odeljenja.

I SLUŽBA ZA POLIKLINIČKO–DIJAGNOSTIČKI RAD
Načelnik: Docent dr Snežana Minić, tel. 366-24-78
Glavna sestra: vms Radmila Tomić, tel. 366-24-81

I.1. PRIJEMNO INFORMACIONI PUNKT

I.2. SPECIJALIZOVANE AMBULANTE

I.2.1. Specijalizovana ambulanta za fizikalnu terapiju
I.2.2. Specijalizovana ambulanta za dermopedijatriju
I.2.3. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za akne
I.2.4. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za profesionalna oboljenja i alergologiju
I.2.5. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za autoimunske bolesti kože
I.2.6. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za polno prenosive bolesti

I.3. KABINETI

I.3.1. Kabinet za fototerapiju
I.3.2. Kabinet za angiologiju i flebologiju

II SPECIJALIZOVANA LABORATORIJA
Načelnik: Vanredni profesor dr Jelica Sretenović-Vukićević, dr sci med, tel. 366-24-57
Glavni laborant: vlt Sunčica Filipović, tel. 366-24-57

III SLUŽBA ZA STACIONARNI RAD - sastoji se iz 5 odeljenja ima posteljni fond od 105 bolesničkih kreveta, čine je:


III.1. I muško odeljenje

Načelnik: Docent dr Svetlana Popadić, dr sci med, tel. 366-24-63
Glavna sestra: vmt Marica Tanasijević, tel. 366-24-62

III.2. II muško odeljenje
Načelnik: Docent dr Dušan Škiljević, dr sci med, tel. 366-24-76
Glavna sestra: vmt Suzana Stanković, tel. 366-24-75

III.3. I žensko odeljenje
Načelnik: Klinički asistent dr Dubravka Živanović, dr sci med, tel. 366-24-77
Glavna sestra: vmt Aleksandra Savić, tel. 366-24-60

III.4. II žensko odeljenje
Načelnik: Docent dr Mirjana Milinković, mr sci med, tel. 366-24-79
Glavna sestra: vmt Dragana Zdravković, tel. 366-24-80

III.5. Odeljenje za decu i omladinu
Načelnik: Profesor dr Miloš Nikolić, dr sci med. tel. 366-24-72
Glavna sestra: Ssspec. Svetlana Balotić, tel. 366-24-74

IV TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI