Poliklinika

Višegradska 26,11000 Beograd, RepublikaSrbija
Тel: 011/3617777, Fax:0113612414
Е – mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poliklinika Univerzitetskog kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

Za pacijente koji su primili transfuziju u Institutu za transfuziju krvi Srbije i u Urgentnom centru UKCS zbog hroničnih bolesti, od 30.07.2020. transfuziju će primati u zgradi  Centra za polikliničku delatnost UKCS - Poliklinika.
Pacijenti koji nemaju važeći uput treba da obezbede uput naslovljen na: UKCS KGA - Ambulantna transfuzija.

PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U POLIKLINICI UKCS

  • Pregledi u Poliklinici se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).
  • Termine za preglede kreira svaka Klinika u skladu sa rasporedom rada lekara u ambulantama i raspoloživim kadrom.
  • Prve preglede zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA iz Doma zdravlja ili iz ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja ili je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u UKCS, prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja.
  • Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom koja je definisana za svaku specijalističku oblast.
  • Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA iz UKCS nakon završenog pregleda,, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa koji iznosi 6 meseci, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

ORGANIZACIONA STRUKTURA POLIKLINIKE:

UPRAVA POLIKLINIKE

Direktor Poliklinike
Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
tel: 3615619, 3615618, 3615617

fax: 3612414

Zamenik direktora
tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663239

Sekretar direktora

tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike

VSS Senka Stojanović
tel: 3616617, 3663234, fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasmina Mitić
tel:3663241

I   ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE UKCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom                              
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3663978
Glavna sestra: Vms Svetlana Popović: tel: 3663976

Odeljenje za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata
Načelnik: 3609999
Glavna sestra:

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE UKCS

Klinika za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Tomić-Spirić, tel: 3615627
Odgovorna sestra: Danijela Živković, tel: 3663219

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu hirurgiju
Načelnik: Doc. dr Nikola Ilić, tel: 3663093
Glavna sestra: Vms Kostić Snežana, tel: 3663095

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra:  tel: 3663090

I Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik: Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković, tel: 3663329
Glavna sestra: Vms Mira Ivanović, tel: 3663351

II Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Prof.dr Dragan Popović, tel: 3663329
Glavni tehničar: Vmt Slobodan Perak, tel: 3663325

III Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Dr Tanja Cvejić-Pašić, tel: 3663351
Glavna sestra: Vms Zlata Stefanović, tel: 3663351

Ambulanta Klinike za grudnu hirurgiju tel: 3663181; 3663167

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju
Načelnik: Dr Branislav Lazić, tel: 3663133
Glavna sestra: Vms Marijana Matić, tel: 3663133

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma I ambulanta multidisciplinarnog Centra za gojaznost
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina, tel:  3663449
Glavna sestra: Vms Sladjana Mihajlović, tel: 3663446

Dijagnostičko - poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat, tel: 3663270

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Prof.dr Vesna Stojanov, tel: 3663461

Glavna sestra : Milica Marinković, tel: 3663402

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Ass. dr Ilija Bilbija, tel: 3663201
Glavna sestra: Vms Snežana Matić, tel: 3663201

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Ass.dr Aleksandra Radojčić, tel: 3663412
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić, tel: 3663421

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik: Dr Ivan Milić
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović, tel. 3663449

Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prim. dr  Nataša Jovanović, tel: 3663064
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković, tel: 3663064

Dnevna bolnica Klinike za nefrologiju
Načelnik: Doc. dr  Mirjana Laušević, tel: 3663099
Glavna sestra: Vms Božica Stupar, tel: 3663099

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović, tel: 3663117
Glavna sestra: Vms Sneža Rajković, tel: 3663127

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Ass.dr Mihailo Stjepanović, tel: 3663173
Glavna sestra: Vms Sanja Jelić, tel: 3663175

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju                                             
Načelnik: Prof. dr Aleksandar Vuksanović, tel:366-3072
Glavna sestra: Vms Svetlana Marsenić, tel: 366-3062

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra: Prim. dr Mirko Jovanović, tel:3663078
Glavna sestra: Vms Slađana Božović, tel: 366-3078
Šef ambulante: Prim. dr Mirko Jovanović, tel: 3663078

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić, tel: 3663387
Glavna sestra: Vms Biljana Ninić, tel: 3615634; 3663367

Odeljenje reanimatologije i ambulantne anesteziologije u Centru za polikliničku delatnost-Poliklinika
Načelnik: Dr sci. med. Vera Vučićević, tel : 3663199
Glavna sestra: Vms Nevena Radetić, tel. 3663199

Ambulanta za bol tel: 3663060
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol KCS.

Služba za polikliničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković, tel: 3615636, 3663361                                   
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković, tel: 3663363

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof.dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof. dr Goran Milašinović, tel: 3615621     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović, tel: 3663285

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović, tel: 3663076

Glavni tehničar: Vmt Dragiša Karabašević, tel: 3663076

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane tel:

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju - Poliklinika
Šef odseka: Prim. mr sci. med. Snežana Jovanović, Direktor Službe za mikrobiologiju KCS, šef Odseka Poliklinika
Glavni tehničar odseka: Vlt Vesna Marić
Telefon laboratorije 366-3290, lok. 3290
Telefon/faks Direktora : 366-3973, lok. 3973

Polikliničko-dijagnostička prostorija Internog odeljenja sa transfuzijom
Načelnik: Prim. dr sci med. Ljubinka Nikolić, tel: 3663406
Glavna sestra: Vzt Kosana Ilić, tel: 3663406

Odsek za fakturisanje, kontrolu I statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Djurić, tel: 3663265

Odeljenje za zdravstveno- administrativne i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković, tel: 3663242 

Odeljenje za FTO I PPZ Službe za pravne poslove
Koordinator:  Slaviša Stupar, tel: 3663171

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove
Šef odseka: Dragan Đurđević, tel: 3663000

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Danica Čolić tel: 3615810

III  CENTRI  UKCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković tel: 3663656
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković, tel: 3663363

Centar za naučno istraživački rad obrazovno nastavnu delatnost I ljudske resurse
Direktor Prof. dr Miloš Žarković tel: 3615805

Centar za nuklearnu medicinu
Direktor: Prof. dr Vera Artiko, tel: 3615641;3663353
Glavna sestra: Vms Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal UKCS