Poliklinika

Višegradska 26, 11000 Beograd, Republika Srbija
Тel: 011 3617777, Fax: 0113612414
Е – mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poliklinika Kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

Radno vreme Poliklinike je od 7 do 14h i jedne srede u mesecu do 16h, kad pacijenti Klinike za neurologiju preuzimaju mesečnu terapiju za multiplu sklerozu.

U Poliklinici rade:

 • dnevna bolnica hematologije - davanje hemioterapije i pacijenti kojima se rade sternalne punkcije pre odluke o hospitalizaciji na Kliniku za hematologiju.
 • dnevna bolnica gastroenterologije -davanje biološke i hemioterapije
 • dnevna bolnica urologije - hemioterapija, vakcine i konzilijum za onkološke pacijente
 • dnevna bolnica nefrologije- pacijenti kojima se radi peritonealna dijaliza i transplantirani pacijenti.
 • dnevna bolnica alergologije- davanje imunološke terapije
 • Klinika za kardiologiju - zakazani interklinički pacijenti za dijagnostiku
 • Klinika za vaskularnu hirurgije - primaju se hitna stanja
 • Klinika za neurologiju - podela imunološke terapije –lekova
 • Klinika za pulmologiju - bronhologija - pleuralne punkcije kod pacijenata sa malignim  izlivom
 • Pet skener - zakazani pacijenti
 • Apoteka - pacijenti koji preuzimaju hroničnu terapiju za HIV
 • MDCT- samo za hospitalne pacijente
 • Interventna radiologija - za hitne pacijente
 • Klinika za digestivnu hirurgiju - neophodne postoperativne kontrole pacijenata operisanih od malignih bolesti

Raspored i sadržaj rada se revidira svake nedelje, u zavisnosti od potrebe službi koje participiraju u radu Poliklinike, a uz odobrenje VD generalnog direktora KCS.

TELEFONI ZA INFORMACIJE I KONSULTACIJE

SLUŽBA TELEFON Osoba zadužena za kontakt
Endokrinologija 366 3439 Dr Aleksandra Josipović
Hematologija 366 3372 Prim.Dr Rajko Milošević
Neurologija 366 3409 Sestre sa službe
Neurohirurgija 366 3449 Sestra sa službe
Kardiologija 066 8302297 s Mira Blešić
Gastroenterologija

066 8300814

066 8300743

Lokal

Dr Barbić

Tehničar Branko

Tehničar Branko

Internistički kabinet 366 3976 s.Ceca Popović
Pulmologija Preseljena na Kliniku
Bronhologija Preseljena na Kliniku
Alergologija 066 8302082 S. Danijela

Urologija

366 3067 sa Službe po rasporedu
Nefrologija

366 3064

366 3099

s.Vesna

sestre iz DB

Ortopedija 011/ 3663526 Od 07 do 15 h za ortopedske kontrole Klinike u Vojvode Milenka
Digestivna Hirurgija 366 3133 Sestre i lekar sa službe
Endokrina Hirurgija 366 3261 Odeljenje endohirurgije
Vaskularna Hirurgija 366 3095 s.Sneža Kostić
Radiologija 066 8300258 Biljana Ivković

S poštovanjem,
Uprava Poliklinike

NOVA PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U POLIKLINICI KCS

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda u Poliklinici. Primenom IZIS - a, prestaje mogućnost zakazivanja pregleda preko šaltera CIP-a u Poliklinici, putem telefona ili putem e-mail.

Termine za preglede određuje svaka Klinika za sebe, odnosno svaka Organizaciona jedicina u sastavu Poliklinike.

Prve preglede za pacijente u Poliklinici, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra. Izuzetno prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja, ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja, ili ako je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u KCS.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom, koja će biti definisana za svaku odgovarajuću specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA u KCS koji je pregledao pacijenta, odmah nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola u KCS potrebna. Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa kojeg je pacijent dobio za prvi pregled. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

Lekar specijalista u KCS, nakon obavljenog prvog pregleda, ima pravo da traži konsultativne specijalističke preglede lekara sa drugih klinikau okviru KCS, kao interkliničku konsultaciju, koristeći uput za specijalistički pregled (IZIS) ili interklinički uput (Infomedis). Takođe upotrebom internog uputa specijalista u KCS-u može da pošalje pacijenta na druge dijagnostgičke preglede unutar svoje kuće-klinike.

ORGANIZACIONA STRUKTURA MENADŽMENT:

Direktor Poliklinike
Naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
tel: 3615619, 3615618, 3615617

fax: 3612414

Zamenik direktora
Doc. dr Vladimir Žugić
tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663239

Sekretar direktora


tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike

Senka Stojanović
tel: 3616617, 3663234, fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasna Mitić
tel:3663241

I   ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE KCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom  
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3663978
Glavna sestra: Vms. Svetlana Popović: tel: 3663976

Odeljenje za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata
Načelnik: Naučni saradnik dr sci. med. Zorica Petrašinović tel: 3609999
Glavna sestra: Vms Jelena Janjić

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE KCS

Klinika za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Tomić-Spirić, tel: 3615627
Odgovorna sestra: Danijela Živković, tel: 3663219

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskulrarnu hirurgiju
Načelnik: Prof .dr Dragan Marković, tel: 3663093
Glavna sestra: VMS Kostić Snežana, tel: 3663095

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra Centra:  tel: 3663090

Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik centra: Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković, tel: 3663329
Glavna sestra: Vms. Mira Ivanović, tel: 3663351

Hiruška ambulanta za prvi pregled, kontrolni i konsultativni
Klinike za grudnu hirurgiju tel: 3663181; 3663167

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika
Načelnik: Dr Branislav Lazić, tel: 3663133
Glavna sestra: VMS Marijana Matić, tel: 3663133

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Načelnik: Naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina, tel:  3663449
Glavna sestra: Vms Sladjana Mihajlović, tel: 3663446

Dijagnostičko Poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat, tel: 3663270

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Stojanov, tel: 3663461
Glavna sestra Centra: Milica Marinković, tel: 3663402

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Ass. dr Ilija Bilbija, tel: 3663201
Glavna sestra: Vms Snežana Matić, tel: 3663201

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Ass.dr Aleksandra Radojčić, tel: 3663412
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić, tel: 3663421

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik: Dr Ivan Milić
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović, tel. 3663449

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prof. dr Dijana Jovanović, tel: 3663064
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković, tel: 3663063

Polikliničko-dijagnostičko Odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović, tel: 3663117
Glavna sestra: Vms Sneža Rajković, tel: 3663127

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Doc. dr Vladimir Žugić, tel: 3663173
Glavna sestra: Ljiljana Kazimirović, tel: 3663175

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju                                             
Načelnik: Prof. dr Aleksandar Vuksanović, tel: 366-3072
Glavna sestra: Vms.  Svetlana Marsenić, tel: 366-3062

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra:
Glavna sestra: Vms Slađana Božović, tel: 366-3078
Šef ambulante: Prim dr Mirko Jovanović, tel: 3663078

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić, tel: 3663387
Glavna sestra: Vms. Biljana Živojinović, tel: 3615634; 3663367

Odsek za ambulantnu anesteziologiju i reanimatologije pri Centru za polikliničku delatnost - Poliklinika 
Načelnik: Dr sci. med. Vera Vučićević, tel : 3663199
Glavna sestra: VMS Nevena Radetić, tel. 3663199

Ambulanta za bol tel: 3663060
Zakazivanje pregleda se vrši preko šaltera CIP-a.
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol KCS.

Služba za polikličničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković, tel: 3615636, 3663361                                   
Glavni laborant: VLT Vesna Tanasković, tel: 3663363

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof.dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof. dr Goran Milašinović, tel: 3615621     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović, tel: 3663285

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović, tel: 3663076

Glavni tehničar: Vmt. Dragiša Karabašević, tel: 3663076

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane tel:

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju - Poliklinika
Šef odseka: Prim. mr sci. med. Snežana Jovanović, Direktor Službe za mikrobiologiju KCS, šef Odseka Poliklinika
Glavni tehničar odseka: VLT Vesna Marić
Telefon laboratorije 366-3290, lok. 3290
Telefon/faks Direktora : 366-3973, lok. 3973

Odsek za fakturisanje, kontrolu I statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Djurić, tel: 3663265

Odeljenje za zdravstveno- administrativne i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković, tel: 3663242 

Odeljenje za FTO I PPZ Službe za pravne poslove
Koordinator:  Slaviša Stupar, tel: 3663171

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove
Šef odseka: Dragan Petrović, tel: 3663053

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Danica Čolić tel: 3615810

III  CENTRI  KCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković tel: 3663656
Glavni laborant: VLT Vesna Tanasković, tel: 3663363

Centar za naučno istraživački rad obrazovno nastavnu delatnost I ljudske resurse
Direktor Prof. dr Miloš Žarković tel: 3615805

Centar za nuklearnu medicine
Direktor Prof. dr Vera Artiko tel: 3615641; 3663353
Glavna sestr: Vms Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal KCS