27.02.2020.

JN KM16/2020 Javna nabavka male vrednosti Set germanijumskih fantoma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN AM24/2020 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN AM29/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T93/2020 Javna nabavka Usluge održavanja ventilacione opreme, razvoda fluida i mašinska obrada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A98/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izmenu plazme marke GAMBRO plazma filtri sa linijama TPE 2000

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A101/2020 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

26.02.2020.

JN TM25/2020 Javna nabavka male vrednosti Molersko farbarski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM26/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za stolarske radove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T92/2020 Javna nabavka Usluge održavanja pumpi i elektromotora u TT instalacijama
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN A106/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

25.02.2020.

JN T79/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A109/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

24.02.2020.

JN TM27/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A87/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman IK aneurizmi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6

JN T91/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparat za kompjuterizovano vidno polje i sistem za optičku koherentnu tomografiju proizvođača, Optopol Techn. S.A

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A95/2020 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2020.


JN T97/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

19.02.2020.

JN A80/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Kitovi za izradu fibrinskog lepka
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T86/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - CR, kamere, film procesori i RTG, proizvođača Agfa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2020.

JN A88/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe histopatoloških laboratorija

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

18.02.2020.

JN AM23/2020 Javna nabavka male vrednosti Materijal za kontinuirane postupke zamene bubrežne funkcije i plazma separacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A77/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena Modela ugovora - 21.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.02.2020.


JN A82/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman AV malformacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

14.02.2020.

JN KM19/2020 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM20/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aspiratora, proizvođača Medela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM22/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Trismed
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.02.2020.

JN A65/2020 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A68/2020 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3, 6 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 26.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Izmena priloga 3, 6, 7 - 26.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2020.

JN T73/2020 Javna nabavka Usluge održavanja instalacije klimatizacije, vodeni i vazdušni deo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A76/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tečne podloge i reagensi za dijagnostiku tuberkuloze za aparat BACTEC MGIT

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A85/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACTEC 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T90/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - skeneri CXL I One, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.

13.02.2020.

JN A58/2020 Javna nabavka Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN K60/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2020.

JN K71/2020 Javna nabavka Elektrode za cerebro-somatski neinvazivni oksimetar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K72/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za monitor za merenje hemodinamskih parametara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T78/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, EKG aparati, monitori, defibrilatori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.02.2020.

JN K96/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Lična zaštitna oprema
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.02.2020.

12.02.2020.

JN A67/2020 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A69/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Stago

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A70/2020 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Centra za nuklearnu medicinu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.02.2020.
Izmena priloga 6 - 19.02.2020.

JN A74/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.

JN A75/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.

11.02.2020.

JN KM17/2020 Javna nabavka male vrednosti Dušeci za bolesničke krevete i antidekubitalni dušeci, jastuci i ćebad
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.02.2020.

JN K49/2020 Javna nabavka Angažovanje po osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu – 1 lekara specijalistu - opšte hirurgije – veštak za oblast hirurgije i traumatologije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K62/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške jedinice „ERBE“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T64/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki plazma sterilizatora, uređaja za dekontaminaciju prostora i prateće opreme proizvođača, "Johnson & Johnson"

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A83/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.02.2020.

4.02.2020.

JN TM13/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge optimizacije procesa štampe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.02.2020.


JN T50/2020 Javna nabavka Usluge održavanja računara (Pod aplikativnim programima)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A52/2020 Javna nabavka Setovi i rastvori za aparat za kontinuiranu terapiju bubrežne insuficijencije Prismaflex
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K55/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ULTRAZVUČNOG NOŽA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.

3.02.2020.

JN AM12/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe Klinike za dermatovenerologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.02.2020.

JN K33/2020 Javna nabavka Ostalo (kolica razna, oprema za distributivne kuhinje po Klinikama)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.

JN T46/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2020.

JN A54/2020 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.02.2020.

JN A56/2020 Javna nabavka Setovi za lipoferezu metodom DALI

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.

30.01.2020.

JN KM11/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge registracije vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 5.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 24.02.2020.

JN T36/2020 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e-fakture
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN A51/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 4.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 5.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 6.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 7.02.2020.

JN K53/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 12.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.02.2020.

29.01.2020.

JN TM06/2020 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje viljuškara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.

JN TM08/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za rashladne sisteme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2020.

JN TM14/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.02.2020.

JN A35/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 3.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 3.02.2020.

JN T37/2020 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.02.2020.

JN T45/2020 Javna nabavka Usluge održavanja telefonskih centrala

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T521/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 29.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Mak Trade Group d.o.o. - 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „Elecom sistem“ d.o.o. - 20.02.2020.

28.01.2020.

JN KM15/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge kopnenog saobraćaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2020.

JN A32/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ABBOTT za potrebe Centra za medicinsku biohemiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Model ugovora
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 25.02.2020.

JN A40/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020.

JN A47/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za Clotpro
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2020.

JN A48/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2020.