Stacionar

 •  I odeljenje - glaukom
 •  II odeljenje - uveitisi
 •  III odeljenje – traumatologija oka
 •  IV odeljenje – vitroretinalna hirurgija
 •  V odeljenje – oboljenja i hirurgija konjunktive i rožnjače
 •  VI odeljenje – tumori oka, orbite i adneksa oka
 •  Dnevna bolnica za vaskularna oboljenja i dijabetes – medikal retina
 •  Odeljenje za dečiju oftalmologiju
 •  Odeljenje za strabizam i ambliopiju sa poluintenzivnom negom
 •  Operacioni blok
 •  Služba za dnevnu hirurgiju oka
  1.  Odsek za hirurgiju katarakte
  2.  Specijalizovana ambulanta za katarakte
  3.  Odsek za male hirurške intervencije


I ODELjENjE ZA GLAUKOM

Prof. Dr Paraskeva Hentova - Senćanić, načelnik
Doc. Dr Vujica Marković,
Ass. Dr Marija Božić,.
Kl. Ass. Dr Ivan Marjanović,
Dr Vesna Babić,
Glavna sestra odeljenja: Duška Perić Mandić, viša medicinska sestra.

Pregledi se zakazuju po stepenu hitnosti, urgentni slučajevi bivaju pregledani odmah. Ostali pregledi se zakazuju telefonskim putem na br: 011/366 - 21 - 33 od 12 – 14 h.

Odeljenje ima 20 bolesničkih postelja opšte nege, raspoređenih u 7 soba i jedan apartman.

Lekari odeljenja za glaukom rade u ambulanti 11.

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Ass. dr M. Božić

Doc. dr V. Marković

Utorak

Ass. dr M. Božić

Dr V. Babić

Prof. Dr P. Hentova Senćanić

Sreda

Kl. Ass. dr I. Marjanović

 

Četvrtak

Doc. dr V. Marković

 

Petak

Kl. Ass. dr I. Marjanović

Dr V. Babić

 


II ODELjENjE ZA UVEITISE

Prof. Dr Dragana Kovačević, načelnik
Dr Aleksandra Ilić
Kl. Ass dr Aleksandra Radosavljević
Glavna sestra odeljenja: Marija Trubarac, viša medicinska sestra

Pregledi se zakazuju po stepenu hitnosti, urgentni slučajevi bivaju pregledani odmah. Ostali pregledi se zakazuju telefonskim putem na br: 011/ 366 - 21 - 36, od 12 - 14h.

Odeljenje ima 15 bolesničkih postelja opšte nege, raspoređenih u 3 sobe.

Lekari odeljenja za uveitise rade u ambulanti 4.

Dr A. Radosavljević utorkom pre podne radi u ambulanti 2.

 

PRE PODNE

Ponedeljak

Dr A. Ilić

Utorak

Prof.dr D. Kovačević

Sreda

Kl. Ass dr A. Radosavljević

Četvrtak

Prof..dr D. Kovačević

Petak

Dr A. Ilić

 
III ODELjENjE ZA TRAUMATOLOGIJU OKA

Prof. Dr Ivan Stefanović, načelnik
Dr Aleksandar Gaković
Kl. Ass. Dr Igor Kovačević
Glavna sestra odeljenja: Ivana Petrović, viša medicinska sestra

Prvi pregled se ne zakazuje već se na osnovu indikacija trijažira za ambulantu.

Telefon za zakazivanje kontrolnih pregleda: 011/ 366 - 21 - 78, od 12 - 14h.

Odeljenje ima 15 bolesničkih postelja opšte nege, raspoređenih u 3 sobe.

Lekari odeljenja za traumatologiju oka rade u ambulantama 5 i 10b.
 
IV ODELjENjE ZA VITRORETINALNU HIRURGIJU

Doc. Dr Dragan Vuković, načelnik
Dr Života Mićović
Dr Jelena Paović
Dr Predrag Paović
Glavna sestra odeljenja: Dragica Pavković, viša medicinska sestra

Prvi pregled se ne zakazuje već se na osnovu indikacija trijažira za ambulantu.

Telefon za zakazivanje kontrolnih pregleda: 366 - 21 - 38, od 12 - 14h.

Odeljenje ima 17 bolesničkih postelja, raspoređenih u 5 soba i jedan apartman.

Lekari odeljenja za retinovitrealnu hirurgiju rade u ambulanti 5.

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Doc. dr D. Vuković

 

Utorak

Dr P.Paović

Dr Ž. Mićović

Sreda

Dr Ž. Mićović

 

Četvrtak

 

 

Petak

Dr J. Paović

 


V ODELjENjE ZA OBOLjENjA I HIRURGIJU KONjUNKTIVE I ROŽNjAČE

Doc. Dr Milenko Stojković, načelnik
Prim. Dr Marina Horvatić - Obradović
Ass. Dr Svetlana Stanojlović,
Dr Bojana Dačić Krnjaja,
Kl. Ass dr Tanja Kalezić,
Glavna sestra odeljenja: Zorica Vojinović, viša medicinska sestra

Pregledi se zakazuju po stepenu hitnosti, urgentni slučajevi bivaju pregledani odmah. Ostali pregledi se zakazuju telefonskim putem na br: 011/ 366 - 21 - 49, od 12 - 14h.

Odeljenje ima 18 bolesničkih postelja, raspoređenih u 5 soba.

Lekari odeljenja za oboljenja i hirurgiju konjunktive i rožnjače rade u ambulanti 7.

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Ass. Dr S. Stanojlović

 

Utorak

Kl. Ass.dr Tanja Kalezić

 

Sreda

Kl. Ass.Dr Tanja Kalezić

Prim. dr M. Horvatić-Obradović

Četvrtak

Doc. dr Milenko Stojković

 

Petak

Prim. dr M. Horvatić-Obradović

 


VI ODELjENjE ZA TUMORE, ORBITU I ADNEKSA OKA

Prof. Dr Anica Bobić Radovanović, načelnik
Ass. Dr Dejan Rašić
Doc. Dr Miroslav Knežević
Dr Smiljka Đurić
Dr Mira Ivančević - Milenković
Dr Milan Jocić
Glavna sestra odeljenja: Biljana Desnica, viša medicinska sestra

Pregledi se zakazuju telefonskim putem na br: 011/ 366 - 21 - 51 od 12 - 14časova.

Odeljenje ima 27 bolesničkih postelja opšte nege, raspoređenih u 6 soba.

Lekari odeljenja za tumore oka rade u ambulanti 3 i 10.

AMBULANTA 10

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Prof. dr A. Bobić Radovanović

Dr M. Jocić

Utorak

Dr M. Ivančević-Milenković

 

Sreda

Prof. dr A. Bobić Radovanović

 

Četvrtak

Dr M. Jocić

 

Petak

Dr M. Ivančević-Milenković

 

 
AMBULANTA 3

 

PRE PODNE

Ponedeljak

Doc. dr M. Knežević

Utorak

Dr S. Đurić

Sreda

Ass. dr D. Rašić

Četvrtak

Doc. dr M. Knežević

Petak

 


DNEVNA BOLNICA ZA VASKULARNA OBOLjENjA I DIJABETES – MEDIKALNA RETINA

Prof. Dr Svetislav Milenković, načelnik
Prof. Dr Natalija Kosanović - Jaković
Dr Ljiljana Ivanković
Ass. Dr Dijana Risimić
Dr Bojan Kalezić
Dr Jasmina Jakšić
Glavna sestra odeljenja: Jasmina Đukić Ivanović, strukovna medicinska sestra.

Informacije o prvom pregledu i zakazivanje kontrolnih pregleda na br telefona: 011/ 366 - 21 - 68, od 12 - 14h.

Odeljenje ima 5 bolesničkih postelja opšte i funkcioniše po principu dnevne bolnice, odnosno pacijent se ujutro primi u bolnicu gde se uradi intervencija, a potom se istog dana pušta kući.

Lekari odeljenja za vaskularna oboljenja i dijabetes rade u ambulanti 8.

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Dr J. Jakšić

Prof. dr S. Milenković

Utorak

Ass. Dr D. Risimić

Dr Bojan Kalezić

Sreda

Dr J.Jakšić

Prof. dr N. Kosanović-Jaković

Četvrtak

Dr B. Kalezić

Dr Ljiljana Ivanković

Petak

Ass. Dr D. Risimić

 


ODELjENjE ZA DEČJU OFTALMOLOGIJU

Doc. Dr Vera Krstić, načelnik
Dr Jelena Đurović
Dr Jelica Pantelić
Glavna sestra odeljenja: Anka Videnović, viša medicinska sestra.

Pregledi se zakazuju telefonskim putem svakog dana od 13 - 14 časova.
Telefon za zakazivanje: 366 - 21 - 92

Odeljenje ima 18 bolesničkih postelja opšte nege, raspoređenih u 3 sobe.

Na odeljenju postoji vrtić sa vaspitačicom Lidijom Vukićević.

Lekari odeljenja za dečju oftalmologiju rade u ambulanti 9.

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Doc. dr V. Krstić,

 

Utorak

Doc. dr V. Krstić,

Dr Jelena Đurović

Sreda

 

 

Četvrtak

Dr Jelena Đurović

 

Petak

Dr Jelica Pantelić

 


ODELjENjE ZA STRABIZAM I AMBLIOPIJU SA POLUINTENZIVNOM NEGOM

Prof. Dr Branislav Stanković, načelnik
Dr Svetlana Popović
Dr Nada Milić
Dr Mirjana Gaković
Glavni defektolog: Vesna Đokić

Pregledi se zakazuju telefonskim putem svakog dana od 12 - 14 časova. Telefon za zakazivanje: 366 - 31 - 41

Nakon izmeštanja radne jedinice B Instituta za očne bolesti iz Višegradske ulice 22 u Pasterovu 2, Odeljenje za strabizam i ambliopiju dobilo je prostorije u zgradi Poliklinike Kliničkog centra Srbije, sprat  „–1”.

Odeljenje za hospitalizovanje bolesnika, koristi kapacitete Odeljenja za dečju oftalmologiju.

Raspored rada lekara u ambulanti:

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Dr N. Milić

Prof.. Dr . Stanković

Utorak

Dr M. Gaković

Dr. S. Popović

Sreda

Prof. Dr . Stanković

Dr N. Milić

Četvrtak

Dr. S. Popović

 

Petak

Dr M. Gaković

 

 
Glavna sestra poluintenzivne nege: Jelena Dabović, viša medicinska sestra.

Poluintenzivna nega ima 11 bolesničkih postelja raspoređenih u 3 sobe i jednu sobu bez kreveta za pacijente koji se operišu u lokalnoj anesteziji.

Posete nisu dozvoljene.

OPERACIONI BLOK

Doc. Dr Miroslav Knežević, načelnik
Glavna sestra odeljenja: Dragana Ivić, strukovna medicinska sestra

Operacioni blok ima 4 operacione sale, pet operacionih stolova sa mikroskopima raspoređenih za svaki operacioni sto.

Dnevno, na svakom operacionom stolu može da se uradi 5 - 6 operacija, što ukupno iznosi 25 - 30 operacija dnevno. Poređenja radi, 2001. Godine je urađeno 5153 operacije, a zaključno sa 1. 9. 2010. Urađeno je 4737.

Najčešće rađene operacije na Klinici:

 •  Vitrektomije
 •  Ablacije
 •  Revizije povreda
 •  Operacije protiv glaukoma
 •  Strabološke operacije
 •  Tumori
 •  Suzni putevi
 •  Orbita
 •  Rekonstrukcije prednjeg segmenta
 •  Enukleacije i evisceracije
 •  Keratoplastike
 •  Transplantacije limbalnih ćelija
 •  Pterigijumi
 •  Ektropijumi, entropijumi i ptoze