Dnevni finansijski izveštaj

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
Pasterova 2, Beograd
Podračun : 840-667661-98
18.06.2018.

STANJE SREDSTAVA NA PODRAČUNU KCS-e
IZVOR SREDSTAVA RFZO BEOGRAD

   
1 Stanje prethodnog dana 258.542.267,28 din.
2 Ostala namenska sredstva RFZO - stanje prethodnog dana   din.
3 Priliv od RFZO-a na dan 15.06.2018. 60.797.940,95 din.
4 Participacija i prenos sa sopstvenog računa na dan 15.06.2018. 44.382,00 din.
5 Ostale uplate na dan 15.06.2018.   din.
UKUPNO 319.384.590,23 din.
 
PRIPREMLJENA I IZVRŠENA PLAĆANJA na dan 15.06.2018.    
1 Plaćeni troškovi od sredstava RFZO 97.268.476,82 din.
2 Ostale isplate -povraćaj sredstava RFZO 30.732,60 din.
3 Ostale isplate   din.
UKUPNO 97.299.209,42 din.
.
STANJE SREDSTAVA NA DAN 15.06.2018. 222.085.380,81 din.
                                                                                                                                                            
PLAĆENI TROŠKOVI OD SREDSTAVA RFZO
1 Zarade   din.
2 Prevoz   din.
3 Energenti 16.866.214,21 din.
4 Materijalni troškovi i ostali troškovi 8.047.950,15 din.
5 Ishrana 7.241.311,87 din.
6 Lekovi   din.
7 Citostatici sa liste   din.
8 Lekovi - poseban režim (C lista)   din.
9 Hemofilija   din.
10 Krv i produkti od krvi   din.
11 Sanitetski materijal 65.113.000,59 din.
12 Implatanti u ortopediji (endoproteze)   din.
13 Ugradni materijal u ortopediji   din.
14 Ugradni materijal u kardiohirurgiji   din.
15 Pejsmejkeri i elektrode   din.
16 Stentovi   din.
17 Graftovi   din.
18 Ostali ugradni materijal   din.
19 Dijalizni materijal   din.
20 Transplantacija bubrega   din.
21 Transplantacija koštane srži   din.
22 Transplantacija jetre   din.
23 Endovaskularno lečenje   din.
24 Rispolept   din.
25 Kardiologija, kardiohirurgija i AIM   din.
26 Vantelesna oplodnja   din.
27 Ventilatori za neinvazivnu ventilaciju   din.
28 Lekovi van liste lekova   din.
29 Transplantacija srca   din.
30 Sistem mehaničke stimulacije rada leve komore   din.
31 PET - tomografija   din.
32 Perkutana vertebroplastika   din.
33 Lekovi - za lečenje hereditarnog angioedema   din.
34 Lekovi van liste lekov -retke urođene bolesti metabolizma   din.
35 Lekovi van liste lekova - za retke tumore   din.
36 Mehanička ekstrakcija tromba   din.
37 Akutni ishemijski moždani udar   din.
38 Eksplantacija organa   din.
39 Finansiranje invalida   din.
40 Neutrošena sred.iz ranijih godina - RFZO   din.
UKUPNO 97.268.476,82 din.