Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 16773 od 24.11.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 14974 od 24.10.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-737/2022-02 od 12.09.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-6748/2022 od 30.08.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 24.10.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranice Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16745 od 24.11.2022. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 16544 od 22.11.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-912/2022-02 od 02.11.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-8430/2022 od 26.10.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenog i tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 16543 od 22.11.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-12/2022-02 od 03.02.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-726/2022 od 31.01.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, instrukcije Ministarstva zdravlјa dostavlјene elektronskim putem dana 12.05.2022. godine, Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-737/2022-02 od 01.09.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-6748/2022 od 30.08.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Konkurs za prijem administrativnih, tehničkih i pomoćnih radnika u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 16542 od 22.11.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-131/2022-02 od 16.03.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1736/2022 od 28.02.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-912/2022-02 od 02.11.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-8430/2022 od 26.10.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Konkurs za prijem spremača-spremačica na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 16211 od 16.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za administrativne radnike

 Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 14973 od 24.10.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-737/2022-02 od 01.09.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-6748/2022 od 30.08.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-737/2022-02 od 12.09.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-6748/2022 od 30.08.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 24.10.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranice Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16266 od 17.112022. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 15283 od 28.10.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 28.10.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16213 od 16.11.2022. u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za 3 zdravstvena radnika sa visokom/višom stručnom spremom i 2 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 15802 od 08.11.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla,a najduže do 31.12.2022. godine i radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem administrativnih radnika u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 15801 od 08.11.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-912/2022-02 od 02.11.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-8430/2022 od 26.10.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...