Služba za mikrobiologiju

Služba za mikrobiologiju KCS obavlja specijalističku i visokospecijalizovanu laboratorijsko-dijagnostičku zdravstvenu delatnost.

Služba, po rešenju Ministarstva zdravlja, obavlja aktivnosti Referentnih laboratorija za Republiku Srbiju za bakterijske rodove i vrste Staphylococcus, Enterococcus, Mycobacterium, Hepatitis viruse i HIV viruse.

Služba obavlja obrazovno-nastavnu i naučnu delatnost u skladu sa Zakonom. U obrazovnoj delatnosti Službe obavljaju se poslovi na stručnoj edukaciji lekara, kako u okviru kontinuirane edukacije tako i na poslediplomskim studijama medicine. Obavlja se i edukacija laboratorijskih tehničara, medicinskih tehničara i drugih profila zdravstvenih saradnika.

U naučnoistraživačkoj delatnosti se obavljaju fundamentalna i primenjena istraživanja iz oblasti mikrobiologije.

Rukovodstvo Službe:

DIREKTOR SLUŽBE
Prim mr. sci. med. Snežana Jovanović
011/ 3663290; 011/ 3663973

ZAMENIK DIREKTORA SLUŽBE

NAČELNIK SLUŽBE
dr Tanja Tošić
011/3619750  

GLAVNI TEHNIČAR SLUŽBE
VLT Živadinka Trninić
011/3619750

RUKOVODILAC PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA:

ADMINISTRATIVNI SEKRETAR:

Organizacione jedinice Službe su:

Mikrobiološka laboratorija na Klinici za infektivne i tropske bolesti, i to:         

 1. Laboratorijski odsek za bakteriologiju i parazitologiju (u jednoj prostornoj celini)
  011/3619750 ; 011/2683366 lokal 36
  šef Odseka za bakteriologiju: dr Tanja Tošić
  glavni laboratorijski tehničar Odseka za bakteriologiju: VLT Olivera Dimitrijević
  šef Odseka za parazitologiju: Naučni saradnik, dr sci. med. Zorica Dakić, dipl. vet., specijalista parazitologije i parazitskih bolesti
  glavni laboratorijski tehničar Odseka za parazitologiju: VLT Tatjana Vasić
 2. Laboratorijski odsek za virusologiju u drugoj prostornoj celini
  011/2683366 lok 59
  šef Odseka Dr Ivana Pešić Pavlović
  glavni laboratorijski tehničar Odseka: VLT Nataša Gerovac
 3. Laboratorijski odsek za bakteriologiju na Urgentnom centru KCS
  011/3662595,011/3662596
  šef Odseka dr Branka Stošović: 011 / 3662305
  glavni laboratorijski tehničar Odseka VLT Trpana Anđelković
 4. Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju na Poliklinici KCS
  011/ 3663290
  šef Odseka Prim mr. sci. med. Snežana Jovanović
  glavni laboratorijski tehničar Odseka VLT Vesna Marić
 5. Laboratorijski odsek za bakteriologiju na Ginekološko-akušerskoj klinici KCS
  011 / 3663603
  šef Odseka mr. sci. med. Snežana Tomanović
  glavni laboratorijski tehničar Odseka ВЛТ Violeta Zivlak
 6. Laboratorijski odsek za bakteriologiju, za dijagnostiku mikobakterija na Institutu za plućne bolesti i TBC
  011 / 3663309
  šef Odseka dr Bojana Luković
  glavni laboratorijski tehničar Odseka VST Jovanka Radojčić

U Službi radi 13 specijalista, 11 viših laboratorijskih tehničara, 30 laboratorijskih tehničara i 5 radnika na pranju laboratorijskog posuđa i održavanju higijene.

Stručna i naučna kompetentnost Službe se potvrđuje kroz kvalifikacionu strukturu – 2 doktora medicinskih nauka, 3 magistra medicinskih nauka, 1 magistar veterine, 2 primarijusa, 1 subspecijalista parazitolog, 1 subspecijalista virusolog, 1 subspecijalista kliničke mikrobiologije i 3 lekara na subspecijalističkim studijama.

Služba je za prvih devet meseci 2016. godine pružila 1.120.323 usluga (3% više u odnosu na isti period 2015. godine).