Dnevni finansijski izveštaj

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
Pasterova 2, Beograd
Podračun : 840-667661-98
14.02.2018.

STANјE SREDSTAVA NA PODRAČUNU KCS-e
IZVOR SREDSTAVA RFZO BEOGRAD

 

 

1 Stanje prethodnog dana 285.383.527,17 din.
2 Ostala namenska sredstva RFZO - stanje prethodnog dana   din.
3 Priliv od RFZO-a na dan 13.02.2018.   din.
4 Participacija i prenos sa sopstvenog računa na dan 13.02.2018. 68.846,00 din.
5 Ostale uplate na dan 13.02.2018. 72.917,76 din.
UKUPNO 285.525.290,93 din.
 
PRIPREMLjENA I IZVRŠENA PLAĆANјA na dan 13.02.2018.    
1 Plaćeni troškovi od sredstava RFZO 9.200.051,36 din.
2 Ostale isplate -povraćaj sredstava RFZO   din.
3 Ostale isplate   din.
UKUPNO 9.200.051,36 din.
.
STANјE SREDSTAVA NA DAN 13.02.2018. 276.325.239,57 din.
                                                                                                                                                              
PLAĆENI TROŠKOVI OD SREDSTAVA RFZO
1 Zarade   din.
2 Prevoz   din.
3 Energenti   din.
4 Materijalni troškovi i ostali troškovi 9.129.990,56 din.
5 Ishrana   din.
6 Lekovi   din.
7 Vakcine   din.
8 Citostatici sa liste   din.
9 Lekovi - poseban režim (C lista)   din.
10 Hemofilija   din.
11 Krv i produkti od krvi 70.060,80 din.
12 Sanitetski materijal   din.
13 Implatanti u ortopediji (endoproteze)   din.
14 Ugradni materijal u ortopediji   din.
15 Ugradni materijal u kardiohirurgiji   din.
16 Pejsmejkeri i elektrode   din.
17 Stentovi   din.
18 Graftovi   din.
19 Ostali ugradni materijal   din.
20 Dijalizni materijal   din.
21 Transplantacija bubrega   din.
22 Transplantacija koštane srži   din.
23 Transplantacija jetre   din.
24 Endovaskularno lečenje   din.
25 Rispolept   din.
26 Kardiologija, kardiohirurgija i AIM   din.
27 Vantelesna oplodnja   din.
28 Ventilatori za neinvazivnu ventilaciju   din.
29 Lekovi van liste lekova   din.
30 Transplantacija srca   din.
31 Sistem mehaničke stimulacije rada leve komore   din.
32 PET - tomografija   din.
33 Perkutana vertebroplastika   din.
34 Lekovi van liste lekov -retke urođene bolesti metabolizma   din.
35 Lekovi van liste lekova - za retke tumore   din.
36 Mehanička ekstrakcija tromba   din.
37 Akutni ishemijski moždani udar   din.
38 Eksplantacija organa   din.
39 Finansiranje invalida   din.
40 Neutrošena sred.iz ranijih godina - RFZO   din.
UKUPNO 9.200.051,36 din.