Etički odbor

UPUTSTVA VEZANA ZA RAD ETIČKOG ODBORA
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

vezani za davanje saglasnosti i sprovođenje naučnih istraživanja i kliničkih ispitivanja u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije čine sastavni deo Poslovnika o radu Etičkog odbora UKCS broj 175/9 od 29.04.2021. godine (1 prilog Poslovnik)

U skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Etičkog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije je dana 26.02.2021. godine, rešenjem broj 2687 imenovao članove i zamenika Etičkog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, u sledećem sastavu:

 • Prof. dr Andrija Bogdanović, specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije (Klinika za hematologiju UKCS) – predsednik,
 • Prof. dr Branislava Milenković, specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije (Klinika za pulmologiju UKCS) – zamenik predsednika,
 • Prof. dr Aleksandar Stefanović, specijalista ginekologije i akušerstva (Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKCS),
 • Dr sci. med. Dijana Šefer, specijalista kliničke farmakologije (Klinika za hematologiju UKCS),
 • Prof. dr Aleksandra Perić- Popadić, specijalista interne medicine, subspecijalista alergologije (Klinika za alergologiju i imunologiju UKCS),
 • Prof. dr   Branislava Ivanović, specijalista interne medicine (Klinika za kardiologiju UKCS),
 • Prof. dr Marina Svetel, specijalista neuropsihijatrije (Klinika za neurologiju UKCS),
 • Doc. dr Danijel Galun, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista hirurgije digetstivnog sistema (Klinika za digestivnu hirurgiju UKCS - I Hirurška klinika),
 • Prof. dr Aleksandra Jotić, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije (Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS),
 • Prof. dr Miloš Korać specijalista infektologije (Klinika za infektivne i tropske bolesti UKCS),
 • Prof. dr Milan Latas, lekar specijalista psihijatrije, subspecijalista kliničke farmakologije (Klinika za psihijatriju UKCS).

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Etičkog odbora imenuju se na period od 2 godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Stručne, administrativno - tehničke i druge poslove za potrebe Etičkog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije obavljaće sekretar Etičkog odbora Branka Krunić, dipl. pravnik.

I   Postupanje vezano za podnošenje zahteva Etičkom odboru za odobravanje ispitivanja:

A). Akademska/nekomercijalna klinička ispitivanja su ispitivanja u kojima:

 • ne učestvuju farmaceutske firme kao predlagači;
 • predlagači mogu biti: lekari i drugi zaposleni u KCS, Stručni kolegijumi organizacionih jedinica KCS;
 • mogu se sprovoditi u saradnji sa domaćim i stranim zdravstvenim i naučno-obrazovnim ustanovama, kao i asocijacijama i udruženjima;
 • mogu se vršiti u svrhu izrade doktorata ili stručnog/ naučnog rada;
 • mogu se odnositi na korišćenje/analize bioloških materijala pacijenata KCS, korišćenje zdravstvenih podataka iz istorija bolesti pacijenata, mogu biti i nekomercijalna ispitivanja koja se odnose na korišćenje već registrovanih lekova bez učešća farmaceutskih firmi i
 • nisu honorisana za istraživače od strane predlagača ispitivanja ili saradnika; nadoknađuju se eventualni troškovi (dijagnostičke procedure, troškovi slanja materijala, dokumenata, idr.).

B). Klinička ispitivanja koja se sprovode po predlogu/ u sradnji sa univerzitetom, naučnim ili stručnim udruženjem, asocijacijacijom, fondom, idr.

Nisu komercijalna, poručilac ispitivanja po pravilu nadoknađuje materijalne troškove koji su nastali u svrhu sprovođenja ispitivanja (dijagnostičke procedure, troškovi slanja materijala, dokumenata, troškovi pacijenta, telefonski troškovi, idr.). Ukoliko je predviđen honorar za glavnog istraživača i članove istraživačkog tima, isti se deli na uobičajeni način i to: 50% za Klinički centar Srbije i 50% glavnog istraživača i istraživački tim. Sprovođenje ispitivanja definiše Ugovorom između KCS i poručioca ispitivanja.

C). Istraživanja i naučno–istraživački projekti koji se sprovode pod pokrovireljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Evropske unije.

Zahtevi za odobravanje napred navedenih kliničkih ispitivanja, sa potrebnim dokumentima, podnose se Etičkom odboru prema obrascu (2 Prilog - Zahtev za sprovođenje nekomercijalnog/akademskog ispitivanja).

II Podnošenje zahteva

Zahtev za odobravanje kliničkog ispitivanja potpisan i od strane glavnog istraživača, zajedno sa priloženom potrebnom dokumentacijom (i na 1 CD u) podnosi se sekretarijatu Etičkog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije preko centralne pisarnice.

Zahtev i ostala priložena dokumenta u elektronskom obliku takođe, dostavljaju se u elektronskom obliku na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.           

III Donošenje odluke od strane Etičkog odbora

 • Odluke kojim se odobravaju klinička ispitivanja/ izmene ispitivanja, kao i ostale odluke iz nadležnosti Etičkog odbora, donose se na sednici u skladu sa Poslovnikom o radu Etičkog odbora UKCS,
 • Da bi Zahtev bio razmatran na sednici, mora biti podnet najkasnije 15 dana pre zakazane sednice.
 • Sednice Etičkog odbora održavaju se svakog poslednjeg petka u mesecu (u slučaju hitnosti, kao i na osnovu odluke predsednika Etičkog odbora,  sednice mogu biti održane elektronskim putem).

Prilikom donošenja odluke Etički odbor procenjuje: naučno-stručnu zasnovanost ispitivanja, postojanje/nepostojanje etičkih prepreka za dopuštenost ispitivanja, plan, organizaciju i metodologiju ispitivanja, podobnost glavnog istraživača i članova istraživačkog tima da sprovode ispitivanje, podobnost organizacione jedinice UKCS (Klinike, Centra, Službe) koja se predlaže kao mesto ispitivanja, posebno u pogledu resursa za pravilno i bezbedno sprovođenje ispitivanja, ispravnost i potpunost pisanih informacija koje se daju pacijentu/ispitaniku, način na koji se vrši izbor ispitanika, sve detalje o osiguranju ispitanika kojim se od mogućeg rizika obezbeđuje ispitanik, istraživač i institucija.

IV Glavni istraživač

Glavni istraživač prisustvuje sednici Etičkog odbora na kojoj se odlučuje o odobravanju odeređenog kliničkog ispitivanja (prezentuje novo ispitivanje).

V   Informisanost pacijenata/ispitanika

Posebno je značajan postupak i način informisanja ispitanika o kliničkom ispitivanju. Informacija za pacijenta mora sadržati određene informacije (videti prilog Informacija za pacijenta GCP).

VI Izveštavanje Etičkog odbora

Glavni istraživač obaveštava Etički odbor o završetku i rezultatima ispitivanja.