Opšta akta

Statut Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Izmena i dopuna Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Druga izmena i dopuna Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Poslovni kodeks

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije

Odluka o utvrđivanju Liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Pravilnik o načinu i postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti

Pravila, postupci, podrška i mere za zaštitu podataka o ličnosti u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije 

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Evidencija lica za zaštitu podataka

Evidencija lica za informacije od javnog značaja

Izjava o saglasnosti za obradu ličnih podataka 

Pravilnik o pečatima i štambiljima Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Pravilniko uslovima i načinu upućivanja i naknadi troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvo zaposlenih u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije

Izmena i dopuna Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja i naknadi troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvo zaposlenih u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije

Pravilnik o načinu korišćenja sopstvenih prihoda u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije

Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije