Akreditacija

Proces akreditacije

1. Ugovaranje akreditacije

Ugovor o akreditaciji broj R1-60-02 je potpisan dana 25.04.2018. godine. Potreban materijal i usmene instrukcije za proces samoocenjivanja je isporučen zdravstvenoj ustanovi 25.09.2018. godine godine.

2. Samoocenjivanje

U Klinici za ORL i MFH Univerzitetskog kliničkog centra Srbije je u periodu od 25.09.2018. godine do 15.03.2019. godine urađen proces samoocenjivanja. Postupak samoocenjivanja realizovan je poštujući obaveze Agencije u postupku samoocenjivanja iz člana 7 i člana 19 Ugovora o akreditaciji.U procesu samoocenjivanja učestvovalo je osam timova koji su brojali od osam do deset članova. U timovima su bili zastupljeni zaposleni svih nivoa obrazovanja i svih nivoa odgovornosti u datoj službi. Svaki tim je imao vođu tima za samoocenjivanje koji su bili odgovorni za rad timova i komunikaciju sa koordinatorom za akreditaciju.

Tim za samoocenjivanje je bio sastavljen od:

Koordinator za akreditaciju:

Prof.dr Milovan Dimitrijević
Spec.strikovna sestra Tanja Erdeljanović

Vođe timova za samoocenjivanje:

    Prof.dr Nenad Arsović
    Prof.dr Milovan Dimitrijević
    Doc.dr Ljiljana Čvorović
    Doc.dr Bojan Pavlović
    Doc.dr Zoran Dudvarski
    Doc.dr Aleksandar Trivić
    Ass.dr Ana Jotić
    Ass.dr Miljan Folić

Ocenjivanjem su obuhvaćeni sledeći setovi standarda:

Poglavlja standarda Oznake
Lečenje pacijenata-Opšte odredbe LP
Operaciona sala OS
Intenzivna nega IN
Životna sredina ŽS
Ljudski resursi LjR
Upravljanje informacijama UI
Rukovođenje RU
Edukacija EDU

Izveštaj o samocenjivanju je dostavljen Agenciji dana 15.03.2019. godine pod brojem R1-60-03/2019.

3. Spoljašnje ocenjivanje

Akreditacijska poseta spoljašnjih ocenjivača je počela 06.11.2019. godine i trajala je dva dana. U proces spoljašnjeg ocenjivanja je bilo uključeno četiri spoljašnja ocenjivača. Spoljašnji ocenjivači su podatke samoocenjivanja dobili od Agencije za akreditaciju 35 dana pre akreditacijske posete. Nakon završetka akreditacijske posete Spoljašni ocenjivači su dostavili izveštaj o spoljašnjem ocenjivanju dana 25.11.2019. godine pod brojem R1-60-06/2019.

Na osnovu procentualne zastupljenosti dobijenih ocena, direktor Agencije je na osnovu člana 199. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člana 18. Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse, doneo rešenje o akreditaciji Klinici za ORL i MFH Kliničkog centra Srbije na maksimalni period od 7 godina.