Služba za patohistologiju

 

SLUŽBA ZA PATOHISTOLOGIJU

 

Adresa

11000 Beograd, Koste Todorovića 6

Telefon

011/366-3753 (administracija)

Faks

011/3615-655

Telefon direktora

011/3620-524

Mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

RUKOVODSTVO SLUŽBE

Direktor Službe

Prof.dr Marjan Micev

Pomoćnik direktora Službe i rukovodilac Sektora hirurške patologije

Dr Jasmina Atanacković

Glavni laboratorijski tehnolog

Mr Mila Pajević

Pomoćnik lab.tehnologa/glavni tehničar službe

Rakonjac Branislava

Rukovodilac nemedicinskih poslova

Ušendić Aleksandar

 

Lekari specijalisti

Uža specijalnost

Prof. dr Marjan Micev

gastrointestinalna patologija, neuroendokrina patologija

Prim. dr Milena Ćosić Micev

gastrointestinalna patologija, medicinska citologija

dr Jasmina Atanacković

ginekološka patologija, medicinska citologija

dr Svetlana Milenković

ginekološka patologija, medicinska citologija

dr Jasmina Tadić

fetalna i perinatalna patologija

Prim. dr Jelena Stojšić

torakopulmonalna i medijastinalna patologija

Mr. sci dr Maja Peruničić Jovanović

hematolimfoidna patologija

Prim. mr. sci dr Vesna Božić

dr Milica Čekerevac

dr Dejan Rašić

dr Savo Raičević

kardiovaskularna patologija, endokrina patologija

urološka patologija

oftalmopatologija , oftalmologija

neurohirurška patologija

  

Organizacione Službe za patohistologiju

Kontakt telefon za službu u celini

011/3663753

Rukovodilac sektora hirurške patologije

Prof. dr Marjan Micev

Odeljenje digestivne, abdominalne i urgentne patologije

Načelnik odeljenja Prim. dr Milena Ćosić Micev

Glavni tehničar Slavica Gligorov

011 / 3663753

 

 

011 / 336-3753

011 / 3620-524

Odeljenje ginekološke patologije

Načelnik odeljenja dr Jasmina Atanacković

Glavni tehničar Ljiljana Radojković

011 / 336-3611

011 / 336-3610

Odeljenje plućne i torakalne patologije

Načelnik odeljenja  Prim. dr Jelena Stojšić

Glavni tehničar  Danica Tomasović

011 / 366-3486

011 / 366-3485

Kabinet urološke i nefrološke patologije

Šef kabineta dr.Milica Čekerevac

Glavni tehničar Dušica Panić

011 / 366-2238

Kabinet hematolimfoidne patologije

Šef kabineta  Mr sci dr Maja Peruničić Jovanović

Glavni tehničar  Branislava Rakonjac

011 / 366-3388

Kabinet kardiovaskularne i endokrine patologije

Šef kabineta  Prim. mr sci dr Vesna Božić

Glavni tehničar  Nevena Petrović

011 / 366-3695

Kabinet kožne, koštano-zglobne i meko-tkivne patologije

011 / 366-2469

Kabinet za patologiju glave i vrata (ORL patologiju)

Glavni tehničar  Snežana Adamović

011 / 366-2206

Kabinet za neuropatologiju i oftalmološku patologiju

Šef kabineta dr.Savo Raičević

Glavni tehničar  Biljana Mitrović

Oftalmopatologija  Svetlana Miljković

011 / 366-2530

011 / 366-2181

Kabinet za fetalnu, neonatalnu i placentalnu patologiju

Šef kabineta  dr Jasmina Tadić

011 / 366-3611

011 / 366-3613

Odsek molekularne patologije i spec.metodologija (u osnivanju)

 

Služba za patohistologiju ima veliki dijagnostički program, što na godišnjem nivou iznosi ukupno 58.630 biopsijskih i citoloških materijala, 1.500 imunohistohemijskih analiza u 2011. godini. Dijagnostika podrazumeva sve tipove složenih histomorfoloških, histohemijskih i imunohistohemijskih analiza od strane 15 lekara  stalno zapošljenih lekara od kojih su 10 lekara specijalista s užim subspecijalističkim usmerenjima. Angažovano je i 14 spoljnih stručnih saradnika, po pravilu vrsnih stručnjaka za razne oblasti patologije, od kojih su 8 eksperata profesori Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Biopsijske dijagnostičke analize se zasnivaju na savremenim svetskim protokolima i pružaju sve dijagnostičke, prognostičke i  prediktorne faktore koji su neophodni za lečenje, praćenje i ukupni tretman pacijenata. Služba za patohistologiju pruža sve vidove konsultativnih i timskih ili multidisciplinarnih konzilijarnih pregleda i za pacijente izvan Kliničkog centra Srbije u okviru RZZO ili van njega u okviru organizovanog dopunskog rada. Tako je u 2011. godini za oko 4.000 pacijenata učinjeno dopunsko imunohistohemijsko ispitivanje, uključujući i kompleksne konsultativne preglede.

Jedno od odeljenja sa najkompleksnijim dijagnostičkim procedurama je Odeljenja za digestivnu, abdominalnu i urgentnu patologiju, koje se može pohvaliti najvećim serijama resekovanih ezofagealnih i kardijalnih tumora usled uspeha Republičkog centra za hirurgiju jednjaka, uključujući vrlo eksluzivne programe za GIST, karcinome hipofarinksa i cervikalnog jednjaka. Takođe, vrlo su obimni programi kolorektalne i hepatobilijarne hirurške patologije s pratećim informatičkim bazama podataka, posebno za protokalne preglede totalnih mezorektalnih ekscizija i patologiju totalne pelvične egzenterezne hirurgije. Odeljenje za ginekološku patologiju ostvaruje retko obimni program, a može se pohvaliti i programom citološke dijagnostike i organizacije edukacije citoskrininga u Beogradu. Od mnogobrojnih ekskluzivnih programa patologije, mora se izdvojiti i kabinet oftalmološke dijagnostike, koji je po mnogim segmentima vodeći u regionu, a vrlo je značajan i dugo godina vođeni trakt fetalne i perinatalne dijagnostike u KCS.

Odeljenje za patologiju respiratornog sistema je formirano pre oko pola stoleća angažovanjem dr Martinisa na Institutu za bolesti pluća i tuberkulozu. Sada na odeljenju radi samo jedan lekar specijalista patolog i jedan lekar na specijalizaciji. Primarijus dr Jelena Stojšić se već 15 godina bavi isključivo patohistološkom dijagnostikom na biopsijama dobijenim u toku bronhoskopskog pregleda, na perkutanim biopsijama iglom pluća, pleure, medijastunima i zida grudnog koša, kao i na operativnom materijalu iste regije. Godišnje se obavi preko 12000 patohistoloških pregleda biopsija iz parafinskih kalupa, na oko 8000 tkivnih uzoraka od oko 5000 pacijenata i 4000 citoloških pregleda ispljuvka, kao i pleuralnih i perikardijalnih izliva.  Lekari ovog odeljenja redovno učestvuju na seminarima kontinuirane medicinske edukacije, kongresima i konferencijama u zemlji i inostranstvu, najčešće kao autori ili koautori brojnih radova u domaćim i inostranim časopisima.  Laboratorija je rekonstruisana i renovirana, ali se planira i uvođenje integrisanog informacionog sistema za praćenje patologije pacijenata bronhološke službe i Klinike za grudnu hirurgiju, modernizacija opreme i dalja edukacija svih kadrova, uključujući finalizaciju doktorata nauka i subspecijalizacije.  

Jedinica za hematopatologiju se bavi obradom i analizom biopsija kostne srži, limfnih čvorova, slezine i drugih organa, u cilju dijagnostike različitih hematoloških oboljenja. Osim standardnih bojenja u ovoj laboratoriji se rade i imunohistohemijske analize koje su neophodne u dijagnostici, pre svega limfoma.

Limfomi su maligni tumori porekla limfocita, odnosno imunog sistema. Limfomi mogu da nastanu u limfnom čvoru ali i u svim drugim organima. Postoji veliki broj različitih tipova limfoma, ali ih možemo svrstati u dve velike grupe: Hodgkin i non-Hodgkin limfome. Non-Hodgkin limfomi su najčešći i čine oko 80% svih limfoidnih tumora, a predstavljaju oko 4% svih malignih tumora. Češće se javljaju kod osoba starije životne dobi i nešto su učestaliji kod muškaraca u odnosu na žene.

Limfomi se leče hemioterapijom, a u poslednjoj deceniji i imunohemioterapijom, što je značajno smanjilo rizik od smrtnog ishoda i poboljšalo ishod lečenja. Za svaki tip limfoma postoji specifična terapija pa je stoga neophodno precizno dijagnostikovati tip. Različiti terapijski protokoli se zasnivaju na imunofenotipskim karakteristikama tumora, tako da je imunohistohemijska analiza neophodna u hematopatologiji.  Osim u postavljanju dijagnoze i određivanju terapije određeni markeri se koriste u prognozi bolesti.