Dnevni finansijski izveštaj

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
Pasterova 2, Beograd
Podračun : 840-667661-98
18.05.2018.

STANJE SREDSTAVA NA PODRAČUNU KCS-e
IZVOR SREDSTAVA RFZO BEOGRAD

   
1 Stanje prethodnog dana 147.007.016,93 din.
2 Ostala namenska sredstva RFZO - stanje prethodnog dana   din.
3 Priliv od RFZO-a na dan 17.05.2018. 196.266.422,04 din.
4 Participacija i prenos sa sopstvenog računa na dan 17.05.2018. 56.444,00 din.
5 Ostale uplate na dan 17.05.2018.   din.
UKUPNO 343.329.882,97 din.
 
PRIPREMLJENA I IZVRŠENA PLAĆANJA na dan 17.05.2018.    
1 Plaćeni troškovi od sredstava RFZO 105.854.934,60 din.
2 Ostale isplate -povraćaj sredstava RFZO   din.
3 Ostale isplate 14.221,16 din.
UKUPNO 105.869.155,76 din.
.
STANJE SREDSTAVA NA DAN 17.05.2018. 237.460.727,21 din.
                                                                                                                                                            
PLAĆENI TROŠKOVI OD SREDSTAVA RFZO
1 Zarade   din.
2 Prevoz   din.
3 Energenti   din.
4 Materijalni troškovi i ostali troškovi 675.417,00 din.
5 Ishrana   din.
6 Lekovi   din.
7 Citostatici sa liste   din.
8 Lekovi - poseban režim (C lista)   din.
9 Hemofilija   din.
10 Krv i produkti od krvi 10.497.072,68 din.
11 Sanitetski materijal 94.682.444,92 din.
12 Implatanti u ortopediji (endoproteze)   din.
13 Ugradni materijal u ortopediji   din.
14 Ugradni materijal u kardiohirurgiji   din.
15 Pejsmejkeri i elektrode   din.
16 Stentovi   din.
17 Graftovi   din.
18 Ostali ugradni materijal   din.
19 Dijalizni materijal   din.
20 Transplantacija bubrega   din.
21 Transplantacija koštane srži   din.
22 Transplantacija jetre   din.
23 Endovaskularno lečenje   din.
24 Rispolept   din.
25 Kardiologija, kardiohirurgija i AIM   din.
26 Vantelesna oplodnja   din.
27 Ventilatori za neinvazivnu ventilaciju   din.
28 Lekovi van liste lekova   din.
29 Transplantacija srca   din.
30 Sistem mehaničke stimulacije rada leve komore   din.
31 PET - tomografija   din.
32 Perkutana vertebroplastika   din.
33 Lekovi - za lečenje hereditarnog angioedema   din.
34 Lekovi van liste lekov -retke urođene bolesti metabolizma   din.
35 Lekovi van liste lekova - za retke tumore   din.
36 Mehanička ekstrakcija tromba   din.
37 Akutni ishemijski moždani udar   din.
38 Eksplantacija organa   din.
39 Finansiranje invalida   din.
40 Neutrošena sred.iz ranijih godina - RFZO   din.
UKUPNO 105.854.934,60 din.