Menadžment

V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
Prof. dr sci. med. Milika Ašanin Tel. 2645-533, 2687-160
Fax. 2657-949

                    

Profesor dr Milika Ašanin rođen je novembra 1959. godine u Nikšiću. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1985. godine. Specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu završio je 1995. godine, a subspecijalizaciju iz kardiologije 2012. godine. Magistrirao je iz oblasti kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000. godine, a doktorirao 2009. godine sa temom: “Rana i udaljena prognoza u bolesnika sa novonastalom atrijalnom fibrilacijom u akutnom infarktu miokrada“.

Od 1989. godine radi u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. Od oktobra 1990. godine radi u Službi urgentne kardiologije Klinike za kardiologiju u Urgentnom centru. U periodu od 2010. godine do 2014. godine bio je pomoćnik direktora Klinike za kardiologiju. Od 2012. godine je načelnik Službe urgentne kardiologije Klinike za kardiologiju. Aprila 2014. godine imenovan je za Direktora Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, a avgusta 2015. godine imenovan je za v.d. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

U zvanje asistenta na predmetu interna medicina, uža naučna oblast kardiologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je 2006. godine, a u zvanje docenta izabran je 2012. godine.

Boravio je na kardiologiji Univerzitetske klinike Lenox Hill u Njujorku (SAD). Autor i koautor je u 390 publikacija objavljenih u našoj zemlji i inostranstvu, od čega 32 rada na SCI/SCIe listi (zbir impakt faktora 100.989). Recezent je Preporuka evropskog kardiološkog udruženja za dijagnostiku i lečenje akutnih plućnih embolija (2014. godina), kao i više stručnih časopisa u oblasti kardiologije. Bio je aktivni učesnik velikog broja značajnih stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Učesnik je u dva naučno-istraživačka projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj R. Srbije za period 2011-2015. godina: “Akutni koronarni sindrom - akutni infarkt miokarda i nestabilna angina pektoris: savremene dijagnostičke metode i terapijske opcije u cilju boljeg preživljavanja bolesnika, mesto i mogućnosti Srbije kao zemlje u tranziciji“ i “Akutni koronarni sindrom: istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i određivanje prognostičkih faktora“. Učestvovao je u izradi “Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje ishemijske bolesti srca“ 2011. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja R. Srbije i “Farmakoterapijski protokoli u primarnoj zdravstvenoj zaštiti najĉešće bolesti i stanja“ 2014. godine pod pokroviteljstvom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Član je Evropskog kardiološkog udruženja, Udruženja kardiologa Srbije (UKS), predsedništva Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, ekspertskog tima za akutni koronarni sindrom, radne grupe za ishemijsku bolest srca i uređivačkog odbora za časopis UKS “Srce i krvni sudovi“. Od 2014. godine je predsednik Republičke stručne komisije za kardiologiju i kardiohirurgiju pri Ministarstvu zdravlja i koordinator Ministarstva zdravlja za kardiologiju.                

Zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
Prof. dr sci. med. Mirko Kerkez
Tel. 2644-850, 2688-060
Faks. 3615-638

 Vlada Srbije imenovala je Prof. dr Mirka Kerkeza za zamenika direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Prof. Mirko Kerkez rođen je u selu Smoljani (opština Bosanski Petrovac, BiH), gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, nakon čega upisuje Medicinski fakultet u Beogradu 1974 god, a zavrsava ga 1979 godine. Po završetku lekarskog staža u Krupnju, od 1981. godine je stalno zaposlen na Prvoj hiruškoj Klinici UKCS u Beogradu.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio je 1985. godine sa odličnim uspehom. Doktor medicinskih nauka je postao 1995. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Intraherpatična litijaza, dijagnostika i hirurško lečenje”. Za asistenta na predmetu hirurgija izabran je 1997. godine; za docenta je izabran 2007. Godine; Vandredni profesor na katedri hirurgija postaje 2012. Godine.

Profesor Kerkez trenutno obavlja funkcije načelnika Prvog odeljenja Prve hirurške klinike UKCS i zamenika direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Preko 15 godina je šef hirurške ekipe u Urgentnom centru KCS. Obavljao je niz odgovornih dužnosti, između ostalog je i Član Upravnog odbora bokserskog saveza Srbije; Predsednik zdravstvene komisije Asocijacije ’’Sport za sve’’ i delegat Asocijacije ’’Sport za sve’’ u Asocijaciji Balkanskih zemalja; Potpredsednik Odbora za hitna pitanja Bokserskog saveza Srbije kao i redovni je član srpske Kraljevske Akademije naučnika i umetnika ‘SKANU’ od 2012. godine gde je takođe imenovan i za Akademika.

Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima. Takođe je član Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva. Bio je mentor na izradi nekoliko završnih radova specijalističkih akademskih studija iz hirurške anatomije, kao i magistarskih teza i doktorskih disertacija. Glavni je istraživač na projektu ”Korelacija MANNHEIM peritonitis indeksa i SOFA spora u proceni težine peritonitisa, pojave sistemskih komplikacija i ishoda lečenja bolesnika sa peritonitisom’’. U multinacionalnom projektu ”Uticaj biometeoroloških faza na zdravlje ljudi” Ministarstva nauke i tehnologije republike Srbije učestvuje kao istraživač.

Direktor Urgentnog centra
Ass. dr Marko Ercegovac, dr sc. med., specijalista neurolog

Marko Ercegovac rođen je juna 1968. godine u Beogradu. Diplomirao je 1994. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,84. Specijalista Neurologije od novembra 1999. godine. Magistrirao je februara 2004. godine na temu ”Faktorska analiza specifičnosti i učestalosti simptoma juvenilne miokloničke epilepsije” a doktorirao je decembra 2010. godine na temu “Uloga oksidativnog stresa u nastanku i učestalosti epileptičkih napada i uticaj antiepileptičkih lekova” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U akademsko zvanje kliničkog asistenta na predmetu Neurologija izabran je 26.09.2012. godine.

Zaposlen je na Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije od 1995. godine kao lekar na specijalizaciji iz neurologije, a potom od 1999. godine stalno zaposlen kao specijalista neurolog na Odeljenju urgentne neurologije Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Za direktora Urgentnog centra izabran je avgusta 2015 godine.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Stručna usavršavanja:
Kao stipendista Prorektorata za nauku i istraživanje Univerziteta u Cirihu (Švajcarska), boravio na Institutu za neurologiju na usavršavanju iz oblasti elektroencefalografije i epileptologije.
Posle šetomesečne edukacije u Centru za epilepsije i migrene u Beogradu, stekao je sertifikat iz Kliničke elektroencefalografije i epileptologije.
Pohađao je Salzburg-Cornell Seminar iz oblasti Neurologije u Salzburgu (Austrija).
Stručno usavršavanje iz oblasti neurologije u trajanju od mesec dana u Kishiwada Tokoshukai Bolnici u Tokiju (Japan).
EUREPA kurs iz „Primene EEG-a u dijagnostici i lečenju epilepsije“.
2. Eilat Međunarodni kurs iz „Farmakološkog tretmana epilepsija u Eilatu (Izrael)“.
EUREPA kurs iz „Genetike epilepsija“.
EUREPA kurs iz „Neuroimidžing-a“.
Tromesečna edukacija iz oblasti epileptologije, elektroencefalografije i kliničke neurofiziologije u Centru za epilepsije Klivlendske klinike u Ohaju (Sjedinjene Američke Države) (Epilepsy Center Cleveland Clinic).

Član je: Jugoslovenske liga za borbu protiv epilepsije, Srpskog lekarskog društva (SLD), Internacionalne Lige protiv epilepsije (International League Against Epilepsy, ILAE), Evropskog udruženja neurologa (European Federation of Neurological Societies, EFNS) a član je i tročlane komisije Fondacije Prof. dr Risto Bokonjić za stipendiranje školovanja i usavršavanja mladih neurologa Srbije, Crne Gore i Republike Srpske u referentnim svetskim ustanovama.

Autor je više stručnih radova, predavač na kursevima kontinuirane medicinske edukacije, predavač po pozivu na međunarodnim skupovima, organizator naučnih skupova. Citiranost prema Scopus: ukupno 102 (bez autocitata 99), h indeks: 3.

Direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKCS
Prof. dr Aleksandar Stefanović

 

Prof. Aleksandar Stefanović (1963.) rođen je u Beogradu,  gde je završio osnovnu školu,  gimnaziju i Medicinski fakultet sa prosekom 9,68. Na  Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS  radi od 1990.  godine, a na Medicinskom fakultetu je dobio zvanje vanrednog profesora u julu 2012. godine.

Autor je i koautor velikog broja stručnih publikacija, neke od njih koriste se za redovnu i poslediplomsku nastavu, recezent je stručnih časopisa u oblasti ginekologije i akušerstva, autor velikog broja stručnih radova publikovanih u medicinskoj literaturi.

Prof. Stefanović je predavač po pozivu iz oblasti radikalne onkološke hirurgije na međunarodnim i domaćim skupovima, kao i aktivni učesnik velikog broja značajnih stručno-naučnih skupova.

Član je Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO), Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije (UGOS), Srpskog lekarskog društva (SLD), Ginekološko-akušerske sekcije SLD, Udruženja Ginekologa i Obstretičara Srbije, Društva Srbije za borbu protiv raka i drugih stručnih organizacija, na čelu je Republičke stručne Komisije za prevenciju karcinoma grlića materice.

Učesnik je u dva naučno-istraživačka projekta: "Kancer i trudnoća" , za period 2011-2015. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, a u drugom je saradnik na projektu pri Medicinskom fakultetu u Prištini.

U okviru svoje dvadesetogodišnje  stručne delatnosti intenzivno se bavi ginekološko-onkološkom hirurgijom, radikalnim operativnim zahvatima, pretežno iz oblasti ginekološke onkologije (karcinomi jajnika, grlića materice i endometrijuma). Od decembra 2012. Godine nalazi se na čelu Klinike za ginekologije i akušerstvo KCS. 

Direktor Klinike za urologiju UKCS
Prof. dr Zoran Džamić


Prof. dr Zoran M. Džamić (13.11.1960, Beograd), diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. godine. Na Klinici za urologiju UKCS u Beogradu radi od 1988. godine. Specijalistički ispit iz urologije položio je 1994. sa, odličnim uspehom. Magistarski rad pod nazivom "Hirurške komplikacije transplantacije bubrega" odbranio je 1996. a doktorsku disertaciju pod nazivom "Modifikovani rectum-sigma rezervoar nakon radikalne cistektomije zbog carcinoma mokraćne bešike", odbranio je 2000. godine. U zvanje vanrednog profesora za predmet Hirurgija sa anesteziologijom (Urologija) na Medicinskom fakutetu u Beogradu izabran je 2012. godine. Načelnik odeljenja na Klinici za urologiju UKCS bio je od 2001. Godine, do decembra 2012. Kada je imenovan za direktora Klinike za urologiju UKCS.

Autor je i koautor preko 200 naučnih i stručnih radova, od čega je osam objavljeno u časopisima citiranim u Current Contents-u i preko 20 radova indexiranih u bazi naučnih radova Med Line. Autor je poglavlja u 10 knjiga i monografija iz oblasti Urologije i Uro-Ginekologije. Citiran je u većem broju publikacija objavljenih u zemlji i inostranstvu (citiranost: 40). Predavač po pozivu na domaćim i medjinarodnim skupovima. Sručno se usavršavao na studijskom boravku u Francuskoj, kao i u Austriji, Nemačkoj, Poljskoj i Grčkoj.

Član je Urološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Svetskog udruženja urologa (SIU), Evropske asocijacije urologa (EAU), Mediteranskog urduženja urologa (MAU), Balkanskog udruženja urologa, Odbora za tumore urogenitalnog trakta, SANU (član odbora).

Direktor Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu UKCS
Prof. dr Dragan Mašulović,

Rođen je marta meseca 1961. godine u Zemunu, osnovno i srednje školsko obrazovanje stekao je u Nikšiću. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1979. godine i diplomirao u roku, 1984. godine, sa prosečnom ocenom 9,43. Specijalistički ispit iz radiologije položio je oktobra meseca 1992. godine sa odličnim uspehom. Magistarski rad pod nazivom "Primena interventnih postupaka u zbrinjavanju striktura distalnog uretera'', odbranio je u aprilu 1995. godine, a doktorsku tezu pod naslovom ''Metalni stentovi u lečenju striktura urinarnog trakta'' odbranio je u junu 2000. godine. Od novembra 1992. godine radi u Univerzitetskom Kliničkom Centru Srbije. U zvanje vanrednog profesora za predmet Radiologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 2011-tе godine. Više godina bio je pomoćnik direktora Instituta za radiologiju, a potom i Centra za Radiologiju i magnetnu rezonancu kao i načelnik Odeljenja Interventne radiologije i Odeljenja Polikliničke radiologije. Od sredine maja 2013.godine nalazi se na čelu Centra za Radiologiju i Magnetnu rezonancu.

Prof. Dr Dragan Mašulović je predavač po pozivu na brojnim međunarodnim i nacionalnim skupovima iz oblasti interventne, uro- i hepatobilijarne radiologije, presedavajući sesijama i aktivni učesnik velikog broja značajnih stručnih i naučnih skupova. Autor je i koautor preko 280 naučnih i stručnih radova, od kojih je na Current contentsu 12, SCI short letter 1, SciE sa impakt faktorom 3, SciE bez imapkt faktora 1, Medline 25. Autor je 14 poglavlja u udžbenicima i praktikumima iz oblasti radiologije, urologije i radiologije hepatobilijarnog trakta. Jedan je od urednika udžbenika za poslediplomsku nastavu :“Metalni stentovi u urologiji” i CD izdanja “Interventna radiologija bilijarne opstrukcije“. Citiran je u većem broju publikacija objavljenih u zemlji i inostranstvu (citiranost: 81). Bio je saradnik u više naučno-istraživačkih projekata.

U više navrata boravio je na dužim usavršavanjima iz oblasti Interventne radiologije u Atini, Londonu (Midllesex Hospital), Parizu, Lionu (Centre Leon Berard-stipendija vlade Francuske), Amsterdamu i Berlinu (Charite Universitatsmedizin Berlin).

Član je Srpskog lekarskog društva (SLD), Sekcije za radiološku dijagnostiku, Udruženja radiologa Srbije (URS), Evropskog Udruženja Gastrointestinalnih radiologa (ESGAR), Udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Srbije, Udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Evrope (CIRSE), Balkanskog (BRF) i svetkog udruženja radiologa. Zamenik je šefa katedre za osnovnu nastavu na predmetu Radiologija, predsednik je Kongresnog odbora Udruženja radiologa Srbije, član Naučnog odbora Udruženja kardivaskularnih i interventnih radiologa Srbije, koordinator stručnih aktivnosti u Centru za Radiologiju i magnetnu rezonancu i osnivač škole Interventne nevaskularne radiologije koja se nekoliko godina unazad održava oktobra meseca u Beogradu. Za rad i postignute rezultate dobio je diplomu i zahvalnicu Srpskog Lekarskog društva, a njegovi radovi su više puta bili nagrađivani na kongresima CIRSE, najselektivnijim skupovima iz oblasti kojom se bavi.

(Medija centar KCS, 04.juni, 2013.)