Klinika za nefrologiju

Adresa: Pasterova 2, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 3617 127
Faks: + 381 11 3617 127
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Klinika za nefrologiju Kliničkog centra Srbije je vodeća zdravstvena i naučno-obrazovna ustanova za dijagostiku i lečenje oboljenja bubrega. Kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu vrši sve vrste stručnog i naučnog usavršavanja. Lekari zaposleni na Klinici za nefrologiju su istaknuti članovi brojnih međunarodnih nefroloških organizacija i udruženja, kao i nosioci naučno-istraživačkih projekata kojim daju znatan doprinos unapređenju i razvoju saznanja iz oblasti nefrologije. Na Klinici se održava i kontinuirana medicinska edukacija u vidu stručnih seminara akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Nefrološka klinika KCS prednjači sa uvodjenjem novih dijagnostičkih metoda u nefrologiji i transplantaciji bubrega. Priprema davalaca bubrega obavlja se najsavremenijim dijagnostičkim metodama koje obezbedjuju kraću hospitalizaciju i značajnu uštedu materijalnih troškova. U ovoj klinici se kontroliše i leči oko 400 bolesnika sa presadjenim bubregom. Klinika se ističe i najvećim brojem biopsija  bubrega koja predstavlja zlatni standard u dijagnostici oboljenja bubrega. Multidisciplinarnim pristupom i saradnjom sa Centrom za hipertenziju lekari Nefrološke klinike daju značajan doprinos u dijagnostici uzroka kao i lečenju povišenog krvnog pritiska.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČKA SLUŽBA

1. ODELJENJE ZA AMBULANTNO LEČENJE I DIJAGNOSTIKU BOLESTI BUBREGA:

 • Nefrološka ambulanta za prijem, trijažu i konsultacije
 • Nefrološka ambulanta

2. DNEVNA BOLNICA

SLUŽBA ZA STACIONARNO LEČENJE:

 1. Odeljenje kliničke nefrologije i imunologije
 2. Odeljenje transplantacione nefrologije
 3. Odeljenje intenzivne nefrologije
 4. Odeljenje peritoneumske dijalize
 5. Odeljenje hemodijalize
 6. Odeljenje za intenzivno ekstrakorporalno lečenje

Kabineti:

 1. Kabinet za ultrazvuk i interventnu nefrologiju
 2. Kabinet za koordinaciju transplantacije
 3. Kabinet za kućnu hemodijalizu

Operaciona sala za postavljanje katetera za peritoneumsku dijalizu.

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE

ODELJENJE ZA AMBULANTNO LEČENJE I DIJAGNOSTIKU BOLESTI BUBREGA

Kliničko ispitivanje se obavlja u ambulantno-polikliničkoj službi Kliničkog centra Srbije. Rad na Odeljenju za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega organizovan je u više ambulanti:

 • Ambulanta  za prijem, trijažu  i konsultacije
 • Subspecijalistička nefrološka ambulanta

U odeljenju se sprovode pregledi i dijagnostički postupci, zakazuje hospitalno lečenje ili upućuje  na lečenje u Dnevnu bolnicu. Lekari ovog odeljenja obavljaju konsultativne preglede na svim Klinikama KCS. U zavisnosti od oblasti koje obrađuju, osnovane su visoko specijalizovane ambulante za kliničku nefrologiju, ambulanta za praćenje predijaliznih komplikacija-komorbiditeta i pripremu za dijalizu, ambulanta za bolesti kostiju u okviru hronične slabosti bubrega, ambulanta za vaskularne pristupe, transplantacionu nefrologiju, nefrološko ispitivanje kalkuloze i infekcija mokraćnih puteva.
 
DNEVNA BOLNICA

Informacije o radu dnevne bolnice se mogu dobiti na telefon (011) 366 30 99.

U Dnevnoj bolnici se sprovode kontrole bolesnika lečenih peritoneumskom dijalizom, dijagnostičke i terapijske procedure koje se ne mogu obavljati u jedinicama primarne (i sekundarne) zdravstvene zaštite (ispitivanje glomerulske i tubulske funkcije odgovarajućim testovima, korigovanje metaboličkih poremećaja, korekcija anemije  transfuzijama krvi i stimulatorima eritropoeze kod nefroloških bolesnika, parenteralna terapija gvoždjem.

SLUŽBA ZA STACIONARNO LEČENJE

Hospitalno ispitivanje i lečenje se obavlja na Klinici za nefrologiju, Ul. Pasterova 2, a informacije se mogu dobiti na telefone (011) 36 17 127 svakog radnog dana u periodu od 11- 14 časova . Telefoni odeljenja su:

 • Odeljenje kliničke nefrologije i imunologije (011) 366 24 34  
 • Odeljenje transplantacione nefrologije (011) 366 24 32  
 • Odeljenje intenzivne nefrologije (011) 366 24 37  
 • Odeljenje peritoneumske dijalize (011) 366 24 37 .

Na Klinici se ispituju i leče:

 • Sva bubrežna oboljenja.
 • Urgentna nefrološka stanja.
 • Pretransplantaciona priprema recipijenta i donora za transplantaciju bubrega.
 • Komplikacije nakon transplantacije bubrega.
 • Obavljaja se hroničan program hemodijalize, kontrolišu se i leče bolesnici na kućnoj hemodijalizi i na peritoneumskoj dijalizi.
 • Pruža se nefrološka podrška i lečenje bolesnika koji su hospitalizovani na drugim klinikama Kliničkog centra Srbije.
 • Biopsija bubrega, kliničke, laboratorijske i funkcionalne  dijagnostičke metode.

Na stacionarnim odeljenjima Klinike za nefrologiju ima ukupno 51 postelja. U odeljenju hemodijalize postoji 23 aparata na kojima se dijalizira 105 bolesnika u tri smene tokom 6 dana u nedelji.

Odeljenje za intenzivno ekstrakorporalno lečenje pruža usluge hitnih ekstrakorporalnih postupaka depuracije svakim danom tokom 24h osim nedelje kada se radi od 18.30h zbog neophodne sterilizacije sistema za snadbevanje vodom.  U našim dijaliznim jedinicama se obavljaju najsavremeniji modaliteti dijaliznih postupaka uključujući i kontinuirane postupke zamene funkcije bubrega i plazmafereze.

Na peritoneumskoj dijalizi nalazi se oko 90 bolesnika kako iz Beograda tako i iz unutrašnjosti.

Nefrolozi sa Klinike rade u Centru za transplantaciju, Klinike za urologiju (ul. Resavska br 51). Načelnik Odeljenja intenzivne nege je Prof. dr Radomir Naumović (videti sajt Klinike za urologiju). U ovom centru je obavljeno skoro 1000 transplantacija, a tokom poslednje dve godine uočava se stalni porast transplantacija bubrega od moždano mrtve osobe. Telefoni  ( 011 )  265 77 01 i ( 011 ) 361 64 53.  

Nefrološka klinika obezbedjuje i kordinatora za transplantaciju organa u KCS

Šta je potrebno za ambulantni pregled?

Pregled u nefrološkoj ambulanti potrebno je zakazati lično na šalteru za zakazivanje pregleda u Poliklinici Kliničkog centra Srbije. Za pregled je neophodno imati uput iz Doma zdravlja, laboratorijske analize i ultrazvuk skorijeg datuma. Poneti i raspoloživu dokumentaciju o prethodnom lečenju.

Hitan nefrološki pregled obavlja se u okviru Urgentnog centra 24h dnevno tokom 365 dana u godini.

Naziv odeljenja

Ime i Prezime

Tel.

Direktor

Prof. dr Biljana Stojimirović

366 23 93

Zamenik direktora

366 24 30

Načelnik za nemedicinske poslove i zdravstvenu administraciju

Snežana Radosavljević, dipl. pravnik

366 23 93

Glavna sestra Klinike-koordinator za zdravstvenu negu

Božica Stupar

26 86 740

Tehnički sekretar

Biserka Lukić

366 23 93

Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega

       Načelnik

       Glavna sestra

 

Spomenka Stanojković

366 30 64

Dnevna bolnica

       Načelnik

       Glavna sestra

 

Prof. dr Dijana Jovanović

Branka Živojinović

366 30 99

Odeljenje kliničke nefrologije i imunologije

       Načelnik

       Glavna sestra

 

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović

Slavica Popović

366 24 34

Odeljenje transplantacione nefrologije

       Načelnik

       Glavna sestra

 

Prof. dr Višnja Ležaić 

Divna Nojić

366 24 32

Kabinet za koordinaciju transplantacije

dr Mirjana Laušević

366 24 32

Kabinet za ultrazvuk i interventnu nefrologiju

366 24 34

Odeljenje intenzivne nefrologije

       Načelnik

       Glavna sestra

 

Prof. dr Milan Radović

Vesna Vuković

 366 24 37

Odeljenje peritoneumske dijalize

       Načelnik

       Glavna sestra

 

Prof. dr Biljana Stojimirović

Daliborka Živanović

 366 24 37

Odeljenje hemodijalize

       Načelnik

       Glavna sestra

 

VNS dr Milan Stošović

Slavica Perišić

 

366 24 19

366 24 21

Kabinet za kućnu hemodijalizu

       Šef

 

VNS dr Milan Stošović

 

366 24 19

Odeljenje za intenzivno ekstrakorporalno lečenja

       Načelnik

       Glavna sestra

 

Prof. dr Marina Savin

Verica Vasić

 

 

366 24 17

Spisak lekara Klinike za nefrologiju po abecednom redu:

 • Dr Baralić Marko, lekar na specijalizaciji
 • Dr Bontić Ana, magistar nefrologije, specijalista interne medicine
 • Dr Brković Voin, Klinički asistent, specijalista interne medicine
 • Dr Dokić Željka, magistar nefrologije, specijalista interne medicine, nefrolog.
 • Dr Jovanović Dijana, profesor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Jovanović Nataša, primarijus, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Jovićić Pavlović Svetlana, magistar nefrologije, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Kezić Aleksandra, Docent univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Kravljača Milica, lekar na specijalizaciji
 • Dr Laušević Mirjana, asistent univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Ležaić Višnja, profesor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Milinković Marija, akademska specijalizacija iz oblasti nefrologije, specijalista interne medicine
 • Dr Naumović Radomir, profesor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Pavlović Jelena, akademska specijalizacija iz oblasti nefrologije, specijalista interne medicine
 • Dr Pejanović Svetlana, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Radović Milan, profesor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Savin Marina, profesor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Simić-Ogrizović Sanja, profesor univerziteta, dokotor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Stanojević Mirjana, naučni saradnik, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Stojimirović Biljana, proferor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Stošović Milan, viši naučni saradnik, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog