Klinika za pulmologiju

Adresa: Koste Todorovića 26, 11129 Beograd
Telefon: 011/ 3663114
Faks: 011/ 2681 591
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 

Klinika za pulmologiju je zdravstvena ustanova za plućne bolesti u sastavu Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Ležeće bolesnike zbrinjava u zgradi Klinike za pulmologiju, a amublantne pacijente u okviru Poliklinike Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Otvorena je za hitan prijem plućnih bolesnika 24 sata. Klinika raspolaže sa 175 bolesničkih postelja i 15 respiratora u jedinici intezivne nege.

Klinika za pulmologiju je referentna zdravstvena ustanova za tuberkulozu i stim u vezi, za obavljanje poslova primene, praćenja i unapređenja jedinstvene doktrine i metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji u oblasti zaštite zdravlja od tuberkuloze.

(Odluka Ministra zdravlja Republike Srbije br. 500-01-1520/2015-02 od 18. decembra 2015. god.)

Zdravstveni kadar čine 40 lekara specijalista, 14 doktora medicine i 139 medicinskih sestara i tehničara. U nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu učestvuje 12 lekara Klinike.

MENADžMENT KLINIKE

Direktor
Klinički Ass. dr sci. med Mihailo Stjepanović 361-5556, 366-3034

Zamenik direktora


Načelnik odeljenja za zdravstvenu administarciju i nemedicinske poslove
Dipl. pravnik Mirjana Radonjić 366-3472

Tehnički sekretar
Dragana Stupar  361-5556, 366-3034    

Glavna sestra
Tatjana Marković

POLIKLINIČKA SLUŽBA KLINIKE
Načelnik
Klinički Ass. dr sci. med Mihailo Stjepanović 366-3165, 366-3170
Glavna sestra

Sanja Jelić 366-3175

Odeljenje za prijem, zbrinjavanje urgentnih stanja i specijalističke ambulante
Načelnik
Dr Jasmina Marić Živković 366-3164   
Glavna sestra 366-3490   

Odeljenje za funkcionalnu dijagnostiku pluća
Načelnik
Klinički Ass. dr sci. med Mihailo Stjepanović 366-3165, 366-3170
Glavna sestra
Mira Neđić 366-3165

Odeljenje za bronhologiju i invazivnu pulmološku dijagnostiku sa Dnevnom bolnicom za interventnu pulmologiju
Načelnik
Dr Milan Grujuć 366-3189   
Glavna sestra
Željka Narančić 366-3186

Odeljenje za kardiološki monitoring plućnih bolesnika
Načelnik
Dr Verica Đukanović 366-3476   
Glavna sestra
Zorica Jovanović 366-3493

Dnevna bolnica za maligne tumore pluća i pleure
Načelnik
Prim. dr Natalija Samardžić  
Glavna sestra
Tijana Arsić  366-3478

STACIONARNA ZDRAVSTVENA DELATNOST KLINIKE

Prvo odeljenje - odeljenje za bronhijalnu astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i hroničnu respiracijsku insuficijenciju sa Dnevnom bolnicom za hronične bolesti respiratornog sistema
Načelnik
Prof. dr Branislava Milenković  366-3267   
Glavna sestra
Đurđica Maravić Tomić 366-3059

Drugo odeljenje - odeljenje za plućnu tuberkulozu i maligne tumore pluća, pleure i medijastinuma
Načelnik
Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević 366-3307   
Glavna sestra
Biljana Jokić  366-3237

Treće odeljenje - odeljenje za nespecifične respiratorne infekcije, hronične opstruktivne bolesti pluća i plućne embolije
Načelnik
Prof. dr Ljudmila Nagorni Obradović 366-3497   
Glavna sestra
Nadežda Aleksić 366-3491   

Čertvrto odeljenje - odeljenje opšte pulmologije
Načelnik
Prof. dr Dragica Pešut 366-3659   
Glavna sestra
Gordana Tambić 366-3467

Peto odeljenje - odeljenje za oboljenja plućnog intersticijuma, sarkoidoze i druge granulomatoze sa Dnevnom bolnicom za bolesti plućnog intersticijuma
Načelnik
Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić 
Glavna sestra
Ružica Nikodijević 366-3452

Šesto odeljenje - odeljenje torakalne onkologije i intersticijskih plućnih bolesti
Načelnik
Doc. dr Dragana Marić 366-3539   
Glavna sestra
Ljiljana Kazimirović 366-3537

Sedmo odeljenje - odeljenje opšte pulmologije, plućne tuberkuloze i nespecifičnih infekcija pluća i pleure
Načelnik
Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović 366-3115   
Glavna sestra
Ana Lončar 366-3538

Osmo odeljenje – odeljenjeza pripremu i lečenje pacijenata po protokolu za molekularnu i imunoterapiju
Načelnik
Klinički Ass. dr Milica Kontić Jovanović
Glavna sestra
Valentina Doderović 366-3460

Odeljenje za intenzivnu negu pulmoloških bolesnika sa Kabinetom za mehaničku ventolaciju i drugu respiratornu potporu
Načelnik
Prof. dr Aleksandra Ilić 366-3657   
Glavna sestra
Marina Milovanović 366-3658

Kabinet za mehaničku ventilaciju i drugu respiratornu potporu
Šef
Dr Vesna Bukumirović, dr sci med 366-3484

POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE KLINIKE

Kabinet za naučno-istraživački rad i edukaciju
Šef
Viša medicinska sestra – edukator Sanja Jelić

Kabinet za prevenciju i odvikavanje od pušenja
Šef
dipl. defektolog Ljubena Paunović 366-3287

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku pri Odeljenju za kardiološki monitoring plućnih bolesnika

Dnevna bolnica za dijagnostiku poremećaja disanja u spavanju

INFORMACIJE O ZAKAZIVANjU PREGLEDA I BOLNIČKOG LEČENjA U KLINICI ZA PULMOLOGIJU KCS

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda u Klinici za pulmologiju KCS.

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem na ime lekara IZABRAN ILEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sasekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničkobolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA u Klinici za pulmologiju koji je pregledao pacijenta, odmah nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola u KCS potrebna. Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa kojeg je pacijent dobio za prvi pregled. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

Prve preglede za davanje mišljenja za primenu KONCENTRATORA KISEONIKA u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za interkliničke konsultativne preglede LEKAR SPECIJALISTA (pulmolog, pneumoftiziolog, internista) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • da je bolest stabilna najmanje 3 nedelje:
 • sa parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) ≤ 7.3 kPa (≤ 55 mmHg) ili SaO2 ≤ 88%
 • sa parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mmHg) i 8,0 kPa (60 mmHg) ili SaO2 od 89% uz znake plućne hipretenzije , periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca, policitemiju (hematokrit > 0,55)

Po pravilniku:

 • osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
 • neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

Ukoliko se ne ispune gore navedeni uslovi neće se uzeti u razmatranje.

AMBULANTA ZA PRIJEM U BOLNICU

Prve preglede (prijem u bolnicu) za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za prijem u bolnicu LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Pneumoftiziologija, Interna medicina, Onkologija, Grudna hirurgija, Infektologija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

AMBULANTA ZA SUPORTIVNU TH - TH BOLA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za suportivnu th - th bola onkoloških bolesnika IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra. isključivo sa dijagnozama iz MKB10 (C37, C459, C457, C452, C451, C450, C45, C349, C348, C343, C342, C341, C340, C34).

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

Laboratorijske analize (KS, biohemijske analize) i radiografija pluća, uradjene pri DZ/RMC pred predvidjeni pregled, uz dostavljenu kompletnu medicinsku dokumentaciju koju pacijent poseduje

PULMOLOŠKI APARATI – DIJAGNOSTIKA

(Difuzijski kapacitet, Spirometrija, Test snage respiratornih mišića, Telesna pletizmografija, Gasne analize, Bronhoprovokacioni test, Impulsna oscilometrija, Bronhodilatacioni test)

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Interna medicina, Onkologija, Pneumoftiziologija, Grudna hirurgija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

BRONHOLOŠKA AMBULANTA

Preko ove ambulante se vrši trijaža radi obavljanja sledećuh dijagnostičih procedura: Bronhoskopija fleksibilna, Rigidna bronhoskopija i Pleuralna punkcija.

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem u Bronhološku ambulantu LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Pneumoftiziologija, Interna medicina, Onkologija, Otorinolaringologija, Grudna hirurgija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

Potrebna dokumentacija za pregled:

 • Izveštaj lekara specijaliste koji upućuje pacijenta
 • Radiografija grudnog koša (PA i profilna)
 • Kompletne lab. analize (KKS, Biohemija, PTT i INR)
 • Spirometrija
 • Mišljenje interniste sa procenom kardiološkog rizika za bronhoskopiju u opštoj anesteziji

Ambulanta za cističnu fibrozu:

 • Radno vreme ambulante je svake srede u mesecu od 12-14 časova s tim što se svake prve i treće srede primaju pacijenti kod kojih je kolonizovana bakterija Pseudomonas aeruginosa a svake druge i četvrte se primaju pacijenti kod kojih je kolonizovane bakterije MRSA i Burkholderia cepacia.
 • Pacijenta možete uputiti isključivo sa dijagnozom E840

Potrebna dokumentacija (minimum) za specijalistički i konsultativni pregled:

 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 72h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

Lekari: Dr Sanja Dimić Janjić, Dr Tijana Cvok Debeljak, Prof. dr Branislava Milenković, Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić

Ambulanta za plućnu hipertenziju:

 • Pacijenta možete uputiti isključivo sa dijagnozom I278, I279

Potrebna dokumentacija (minimum) za specijalistički i konsultativni pregled:

 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 72h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

Ambulanta za poremećaje disanja u snu:

 • Pacijenta možete uputiti isključivo sa dijagnozom G473, G479

Potrebna dokumentacija (minimum) za specijalistički i konsultativni pregled:

 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 72h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

PostCovid ambulanta:

 • Pacijenta možete uputiti samo ako je preležao COVID-19

Potrebna dokumentacija (minimum) za specijalistički i konsultativni pregled:

 • Medicinska dokumentacija koja dokazuje da je pacijent preležao COVID-19
 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 72h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

Ambulanta - priprema za konzilijum za tešku astmu:

 • Pacijenta možete uputiti isključivo sa dijagnozom J450, J451, J459

Potrebna dokumentacija (minimum) za specijalistički i konsultativni pregled:

 • Medicinska dokumentacija koja dokazuje da je pacijent preležao COVID-19
 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 72h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

KONZILIJUMI KLINIKE

ONKOLOŠKI KONZILIJUM ZA MALIGNE BOLESTI PLUĆA I PLEURE

Vreme održavanja: svakog radnog dana 12-14h osim utorkom od 11-14h

Zakazivanje:

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem u Onkološku ambulantu I pripremu za konzilijum 1,2 i 3 IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra. isključivo sa dijagnozama iz MKB10 (C37, C459, C457, C452, C451, C450, C45, C349, C348, C343, C342, C341, C340, C34).

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

CT thorax~a i gornjeg sprata abdomena, dostavljen opis invazivne dijagnostičke procedure kojom je karcinom patohistološki verifikovan, patohistološki nalaz sprovedene biopsije kojom je verifikovan karcinom pluća/pleure; Lab. analize: KS, biohemijske analize/ne starije od 10 (deset) dana/; Radiografija pluća ne starija od 10 (deset) dana, kao i sva medicinska dokumentacija koja je od značaja za sveukupno sagledavanje pacijenta vezano za specifično onkološko stanje bolesnika ili pridružene bolesti.

Medicinsku dokumentaciju u sklopu pripreme za konzilijum dostaviti do 10h na zakazan dan termina pregleda.

KONZILIJUM ZA PLUĆNE FIBROZE

Vreme održavanja: Prvi utorak u mesecu od 08 - 14 časova

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante - priprema za konzilijum za plućne fibroze LEKAR SPECIJALISTA Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • HRCT ne stariji od 2 meseca čije tumačenje daje radiolog Prof Ruža Stević stalni član konzilijuma
 • Spirometrija sa difuzijom, 6min test

KONZILIJUM ZA TRANSPLATACIJU PLUĆA KLINIKE ZA PULMOLOGIJU I KLINIKE ZA GRUDNU HIRURGIJU

Vreme održavanja: Konzilijum se održva jednom mesečno, poslednjeg četvrtaka u mesecu, sa početkom u 13 časova, odnosno po potrebi pacijenata.

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za procenu kandidata za transpantaciju pluća LEKAR SPECIJALISTA (pulmolog, pneumoftiziolog, grudni hirurg) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • Kompletna medicinska dokumentacija sa CT grudnog koša (HRCT) ne stariji od 2 meseca
 • Aktuelne testove plućne funkcije i gasne analize

KONZILIJUM ZA TEŠKU ASTMU

Vreme održavanja: Jednom mesečno – četvrtak od 11 časova

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante - priprema za konzilijum za tešku astmu LEKAR SPECIJALISTA Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije i Instituta za reumatologiju.

KONZILIJUM ZA PROPISIVANJE MOLEKULARNE I IMUNOTERAPIJE

Vreme održavanja: Konzilijum se održava sredom u 11 časova

Konzilijum se ne zakazuje, radi se odmah nakon procene i indikacije za primenu molekularne i imunoterapije, po protokolu

KONZILIJUM ZA CISTIČNU FIBROZU

Vreme održavanja: Konzilijum se jednom mesečno – ponedeljak u 10 časova

Prvi konzilijum se ne zakazuje, radi se odmah nakon postavljene dijagnoze, a svaki sledeći se zakazuje u redovnim intervalima

DNEVNE BOLNICE KLINIKE

 1. Dnevna bolnica za maligne bolesti pluća i pleure
 2. Dnevna bolnica za interventnu pulmologiju pri Odeljenju za bronhologiju i invazivnu pulmološku dijagnostiku
 3. Dnevna bolnica za hronične bolesti respiratornog sistema pri Prvom odeljenju
 4. Dnevna bolnica za bolesti plućnog intersticijuma pri Petom odeljenju

STRUČNI SEMINAR i KOLEGIJUM KLINIKE ZA PULMOLOGIJU

 • Prikaz svih primljenih bolesnika tokom predhodne nedelje, ponedeljkom i četvrtkom od 8.15h
 • Prikaz interesantnih, nejasnih i nerešenih slučajeva

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA KLINIKE

 • Jednom mesečno (sreda) od 11-12h
 • Akreditovani programi po planu i programu

STRUČNI SEMINARI MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

 • jednom do dva puta mesečno, utorak ili sreda od 12-13h
 • Kolegijum glavnih sestara Klinike jednom nedeljno