Rezultati konkursa za prijem 32 medicinske sestre/tehničara na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Klinničkog centra Srbije dana 26.02.2018. godine a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 28.02.2018. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 3939 od 30.03.2018. godine u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od tri meseca za 32 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom u Klinički centar Srbije, primaju se sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme jednog lekara specijaliste

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 3286 od 16.03.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 2302 od 26.02.2018. godine, a skladu sa Zaklјučkom 51 Broj 112-11613/2017 od 28.11.2017. godine i Zaklјučkom 51 broj 112-859/2018 od 30.01.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 2301 od 26.02.2018. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na odredjeno za 1 vozača san.vozila, 1 rukovaoca kotla na gas, 5 referenata FTO i operativne poslove ZOP-a, 2 radnika na održavanju higijene i pranju lab.posuđa, 10 spremača i 10 servirki

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 20.12.2017. godine a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 25.12.2017. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 1104 od 31.01.2018. godine

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno za 5 med. sestara/tehničara sa višom školom i za 43 med. sestara/tehničara sa srednjom školom

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Klinničkog centra Srbije dana 20.12.2017. godine a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 25.12.2017. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br.1106 od 31.01.2018. godine u radni odnos na određeno vreme za radna mesta zdravstvenih radnika sa višom ili srednjom stručnom spremom – 48 izvršilaca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno za 15 lekarai 1 dipl. farmaceuta

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 20.12.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 25.12.2017.godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 1107 od 31.01.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme za 15 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine i 1 diplomiranog farmaceuta, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno za 2 lekara

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 20.12.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 25.12.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 1105 od 31.01.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 2 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15741 od 20.12.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos 2 zdravstvena radnika sa visokom sručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 15739 od 20.12.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-7287/2017 od 01.08.2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i saglasnosti Ministrastva zdravlja RS br. 112-01-976/2017-02 od 25.08.2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

Opširnije...