Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je organizaciona jedinica KCS i nastavna baza Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu koja se bavi zdravstvenom, obrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću. Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je prostorno smešten u 18 objekata u KCS i sastoji od Odeljenja u okviru kojih se nalaze Odseci i Kabineti.

U Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, za stacionarne i ambulantne pacijente. Pružanje radioloških usluga u Centaru za radiologiju i magnetnu rezonancu obavlja se organizovano u toku 24 časa, tokom cele godine.


ZAKAZIVANJE PREGLEDA:

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE DIJAGNOSTIČKIH USLUGA i to:

  • MSCT dijagnostika
  • Ultrazvučna dijagnostike
  • Klasična radiološka dijagnostika
  • Interventne radiološke procedure

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda. Navedene dijagnostičke procedure za ambulantne pacijente, obavezno se zakazuju kroz informacioni sistem (IZIS).

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA MAGNETNOM REZONANCOM


Obaveštavamo Vas da se do ublaženja trenutnih epidemioloških mera obustavlja zakazivanje ambulantnih pregleda u Odeljenju magnetne rezonance.

Zbog specifičnosti radioloških pregleda, u Odeljenju magnetne rezonance, Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, ambulantni pregledi pacijenata, se ne mogu zakazati telefonom već isključivo ličnim dolaskom (pacijent ili lice koje poseduje dokumentaciju i upoznat je sa stanjem pacijenta).

Za zakazivanje pregleda neophodno je da pacijent poseduje sledeću dokumentaciju:

  1. overenu zdravstvenu knjižicu
  2. uput izabranog lekara (overen od strane lekarske komisije ukoliko pacijent nije osiguranik Filijale za Grad Beograd), i
  3. nalaz lekara specijaliste koji zahteva određeni radiološki pregled
  4. ostalu medicinsku dokumentaciju (nalaze lekara specijalista, rtg. snimke, CT snimke i sl.), vezano za dijagnostiku koja je prethodila zahtevanom radiološkom pregledu, a odnosi se na oboljenje zbog kojeg se zahteva pregled.

Zakazivanje MR pregleda centralnog nervnog sistema (glava, kičmeni stub) se može obaviti svakog radnog dana od 13 - 14 sati u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.

Ostali MR pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 9 – 10 h u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.

U Odeljenju magnetne rezonance pregledi se zakazuju u skladu sa Pravilniko o listi čekanja.

Referentni Centri za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u
Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu

Ukazom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 29.04.2021. godine, doneta je odluka o formiranju Referentnih Centara za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu.

Pregled srca na magnetnoj rezonanci počeo je da se izvodi 08.11.2006.godine u Kliničkom centru Srbije. To je bio prvi pregled te vrste ne samo u Srbiji, već i u regionu. Zahvaljujući sve većoj primeni ove metode u kliničkoj praksi, zapaža se trend značajnog povećanja broja pacijenata, tako da je broj pregleda na mesečnom nivou 45-50, što je na godišnjem nivou do 600 pregleda, sa tendencijom daljeg povećanja. Takodje, kod nas je uradjen prvi put u Srbiji stres test sa adenozinom na magnentoj rezonanci kod pacijenta sa hroničnom ishemijskom bolešću. Prof. Ružica Maksimović je uvela ove metode, publikovala radove u referentnim internacionalnim časopisima i održala niz predavanja na nacionalnim i internationalnim kongresima. Naši lekari i tehničari su obučeni za sve elemente pregleda u Univerzitetskom Kliničkom centru ali i u referentim centrima u Evropi. S druge strane, zahvaljujući vrhunskom radu, edukovanom kadru, tehničkim mogućnostima i velikom broju pacijenata, u Centru se vrši edukacija lekara iz drugih centara. U Centru za radiologiju i magnetnu rezonacu se nalazi vrhunska oprema za pregledanje pacijenata za magnetnu rezonancu srca, aparati od 1,5 i 3,T, kao i softverski paketi za naknadnu obradu dobijenih podataka/postprocessing.

Pod rukovodstvom Prof. dr Dragana Mašulovića, od 1992. godine izvode se minimalno invazivne i intereventno radiološke procedure na heptobilijarnom traku. Broj različitih novih procedura, na ovom sistemu, na dnevnom nivou je između 8 i 10. Ta brojka na mesečnom nivou kreće se između 160 i 230, a godišnje se izvede oko 2500 novih procedura. Broj kontrolnih pregleda i korekcija ranije izvedenih procedura je približan. Veći broj interventnih procedura na ovom sistemu izveden je prvi put u Srbiji a neke čak i u regionu. Tu se prevashodno misli na primenu različitih tipova metalnih stentova u lečenju opstrukcija u bilijarnom sistemu različite etiologije, embolizacije u arterijskom i venskom sistemu i različite tipove termalnih ablacija. Radiolozi ovog Odseka imaju značajna isksustva u primeni čak i najnovijih tehnika termalne ablacije, kako u oblasti hepatobilijarnog trakta tako i u drugim organskim sistemima gde se ove metode mogu primeniti. Veći broj radiologa iz zemalja u okruženju edukovao se u našem centru. Univerzitetski Klinički centar Srbije raspolaže svim neophodnim uslovima u pogledu aparature, materijala i kadra za uspešno izvodjenje ovih procedura a edukacija kadra obavljena je u najvećim svetskim centrima za ovu oblast. Prof. Mašulović je bio predavač po pozivu na mnogim domaćim i inostranim skupovima, dobitnik je priznanja iz radiologije i organizator više skupova iz ove oblasti na nacionalnom i internacionalom nivou. Objavio je više radova u relevantnim nacionalnim i internacionim časopisima.

Ovom odlukom Ministarstva zdravlja, prepoznata je uloga, mesto i značaj Univerzitetskog Kliničkog centra u edukaciji kadra i unapredjenju zdravstvene zaštite pacijenata. Uvodjenje novih procedura i unapredjenje i poboljšanje rada, predstavljaju naše trajne ciljeve. Zahvaljujući obučenosti kadra i kontinuiranoj edukaciji, raspoloživim tehničkim mogućnostima, broju pregleda na mesečnom i godišnjem nivou, sa ponosom možemo da kažemo da je Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije lider ne samo u Srbiji već i u regionu u oblasti magnentne rezonance srca i intervente radiologije hepatobilijarnog trakta, a na dobrobit naših pacijenata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

RUKOVODSTVO
Direktor:
Prof. dr Dragan Mašulović

Zamenik direktora:
Prof. dr Biljana Marković Vasiljković,

Pomoćnik direktora:

Prof.dr Ruža Stević

Pomoćnik direktora:

Dr Aleksandar Radević,

Glavni radiološki tehničar:

Branislav Homšek, spec.struk.med.radiol

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova

Biljana Ivković, dipl.ecc

ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE


Načelnik Odeljenja

Prim.dr Slobodan Lavrnić 3615554

Glavni rdg. tehničar Odeljenja
Branislav Homšek, spec.struk.med.radiol 3615554

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema
Šef Odseka
Dr Dušan Damjanović 3615554
Glavni rad. tehničar
Zoran Vojinović 3615554

2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa i lokomotornog sistema

Šef Odseka
Prof. dr Ružica Maksimović 3615554
Glavni rad. tehničar
Saša Škodrić, spec.struk.med.radiol 3615554

3. Odsek za primenu i razvoj naprednih dijagnostičkih tehnika

Šef Odseka
Svetlana Gavrilović 3615554

ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Dr Milica Stojadinović 3662318

Gl. rad. tehničar Odeljenja

Igor Pejović 366 2318, 366 2447

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema
Šef Odseka
Ass. Dr Kristina Davidović 3662318
Glavni rad. tehničar
Nemanja Đorđević 3662318, 3662447

2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa

Šef Odseka
Dr Sanja Jovanović 3662318, 3662195
Glavni rad. tehničar
3662447, 3662318

ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Prof. dr Dragan Mašulović 3663076

Gl. rdg. tehničar Odeljenja

Dragiša Karabašević 3663226

1. Odsek interventne radiologije
Šef Odseka
Prof.dr Dragan Mašulović 3663076
Glavni rad. tehničar Odseka
Branko Milentijević 3663076

2. Odsek imidžing radiologije
Šef Odseka
Dr Nemanja Menković 3663457
Glavni rad. tehničar Odseka
Dragiša Karabašević 3663226

Kabinet CT dijagnostike 3663457

Kabinet ehotomografske dijagnostike
3663455, 3663401

3. Odsek za klasičnu radiologiju
Šef Odseka
Dr sci. med. dr Vesna Vilendečić 011 366 3401
Glavni rad. tehničar Odseka
Svetlana Đorđević 3663338

ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Prof. dr Ruža Stević 3663494

Glavni rad. tehničar Odeljenja

Milan Nikolić 3663102

1. Odsek digestivne radiologije

Šef Odseka
Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović 3663746
Glavni rad. tehničar Odseka
Mirjana Stojković 3663746

2. Odsek kardiovaskularne radiologije

Šef Odseka
Prim. dr Momčilo Čolić 3663680
Glavni rad. tehničar Odseka
Biljana Đurevska 3663929

3. Odsek mišićno-skeletne radiologije

Šef Odseka
Dr Goran Marinković 3663502
Glavni rad. tehničar Odseka
Zoran Nježić 3663502

4. Odsek neuroradiologije

Šef Odseka
Prim.dr.sci. med. Svetlana Milošević-Medenica 3662523
Glavni rad.tehničar Odseka
Suzana Ćirić 3662537

Kabinet za neinvanzivnu radiologiju 3662523, 3064264, 3064215

Kabinet za invanzivnu i interventnu radiologiju
3662526

5. Odsek urogenitalne radiologije
Šef Odseka
Prof. dr sci. med. Biljana Marković 2657700
Glavni rad. tehničar Odseka
Zlatica Mušurinski 2657700

Kabinet radiologije u urologiji 2657700

Kabinet radiologije u ginekologiji
3663571

6. Odsek internističke radiologije
Šef Odseka
Prof. dr Ruža Stević 3663494
Glavni rad. tehničar Odseka
Sanja Knežević 3663494

Kabinet pulmoradiologije 3663494

Kabinet radiologije u alergologiji, imunologiji, hematologiji i gastroenterologiji
3663705

Kabinet endokrinološke radiologije 3639738, 3639739


Kabinet radiologije infektivnih bolesti
2683366 lok. 27