Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike sa višom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 9660 od 09.07.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 9535 od 07.07.2020. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnosna neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 9536 od 07.07.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-221-1/2020-02 od 09.03.2020. godine o Zaključku 51 br 112-1390/2020 od 14.02.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, kao i Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 broj: 112-12863/2019 od 20.12.2019. godineKomisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 9534 od 07.07.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 04.06.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici Ministarstva zdravlja RS,obaveštavamo vas da suOdlukom v.d.direktora br. 9434 od06.07.2020. godine,u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 21 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 9015od 29.06.2020. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenog radnika i saradnika u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 8801 od 25.06. 2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređno vreme-administrativni radnici

Po osnovu konkursa objavljenog dana 14.05.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 15.05.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na dana 18.05.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8786 od 24.06.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 3 administrativna radnika sa visokom stručnom spremom i 3 administrativna radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme

 Po osnovu konkursa objavljenog dana 14.05.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 15.05.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 18.05.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 8787 od 24.06.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 7 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom, 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 26 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme-zdravstveni radnici

Po osnovu konkursa objavljenog dana 14.05.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 15.05.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i dana 18.05.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8785 od 24.06.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 5 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 5 zdravstvenih radnika sa višom odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...