Rezultati konkursa na određeno vreme 1 doktor UNOPS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13359 od  08.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br.11300 od 17.08.2020.godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19, po osnovu konkursa objavljenog dana 08.10.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 09.10.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br.14089 od  27.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseci za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za 3 administartivno tehnička radnika

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12530 od  18.09.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a po osnovu konkursa objavljenog dana 18.09.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, te dana 22.09.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13931 od 22.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 3 administartivno tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12528 od  18.09.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 18.09.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 22.09.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.13871 od  21.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za 6 zdravstvenih radnika višom stručnom spremom i 11 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12529 od  18.09.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 18.09.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 22.09.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13872 od  21.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 3 zdravstvena radnika višom stručnom spremom i 60 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za Službu za mikrobiologiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13337 od  08.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br. 11300 od 17.08.2020. godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19,

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to sve za

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za Službu za mikrobiologiju - zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13359 od  08.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br. 11300 od 17.08.2020.godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19,

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to sve za Službu za mikrobiologiju

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 13317 od 08.10.2020. godine, u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 br 112-12863/2019 od 20.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br.112-01-1010/2020-02 od 03.08.2020. godine u vezi sa Zaključkom 51 broj 112-6090/2020 od 30.07.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1057/2020-02 od 21.09.2020. godine u vezi sa Zaključkom 51 broj 112-6750/2020 od 27.08.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 29.09.2020. godine u vezi sa Zaključkom 51 broj 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za

Opširnije...

Rezultati konkursa za zapošljavanje medicinskih radnika za Službu za mikrobiologiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13308 od  07.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a u postupku realizacije Konkursa objavljenog dana 09.09.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje i dana 10.09.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, koji je raspisan po osnovu ugovora o donaciji između UNOPS i Kliničkog centra Srbije br. 11300 od 17.08.2020. godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje medicinskih radnika kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19, izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za 5 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13309  od  07.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a u postupku realizacije Konkursa objavljenog dana 09.09.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje i dana 10.09.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, koji je raspisan po osnovu ugovora o donaciji između UNOPS i Kliničkog centra Srbije br. 11300/1 od 17.08.2020. godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje medicinskih radnika kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseci za 5 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla

Po osnovu konkursa objavljenog dana 20.08.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12716 od 23.09.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 2 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom i 10 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...