Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2008 od 12.02.2021 . godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 08.02.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 11.02.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 17.02.2021. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora UKCS br. 3019 od 04.03.2021. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za Univerzitetski klinički centar Srbije izabran sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehnickih radnika na određeno vreme za potrebe UKCS - Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2967 od 04.03.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za Univerzitetski klinički centar Srbije/Kovid bolnicu

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2255 od 22.02.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za potrebe Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2254 od 22.02.2021. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 08.02.2021. godine o Zaključku 51 br. 4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za jednog doktora medicine

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1254od 29.01.2021. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-12863/2019 od 20.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 29.01.2021.godine na internet stranici UniverzitetskogKliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanjei na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da jeOdlukom v.d.direktora br. 2103 od 17.02.2021.godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za Univerzitetski klinički centar Srbijeizabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme jednog doktora medicine

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1861 od 11.02.2021. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 08.02.2021. godine o Zaključku 51 br. 4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos administrativnog i tehničkog radnika na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1849 od 11.02.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos zdravstvenih radnika na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1848 od 11.02.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme tehnički radnici Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 68 od 06.01.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 06.01.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 08.01.2021. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 1519 od 04.02.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Kovid bolnicu izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem administrativnog radnika na određeno vreme za potrebe UKCS - Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.1350 od 01.02.2021. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za

Opširnije...