Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 15.04.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 16.04.2019. godine na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 17.04.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 7054 od 21.05.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 6 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 9 zdravstveni radnika sa srednjom stručnom spremom i 1 nemedicinskog tehničkog radnika sa visokom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme – Očna klinika

Po osnovu konkursa objavljenog dana 15.04.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 16.04.2019. godine na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 17.04.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br. 7053 od 21.05.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom sa invaliditetom izabran je sledeći kandidat, i to:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 22.03.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 26.03.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 6104 od 23.04.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad primljeni sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 5576 od 15.04. 2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 5574 od 15. 04. 2019. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018 o Zaključku 51 br 112-7259/2018 od 27.07.2018 godine, Obaveštenjem br. 112-01-1551/2018-02 koje je Klinički centar Srbije primo dana 18.01.2019 godine pod brojem 549 o Zaključku broj 51 Broj 112-12610/2018 od 25.12.2018. godine; Obaveštenja Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1095/2018-02 od 3.10.2018 o Zaključku 51 br 112-9085/2018 od 26.09.2018. Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos osobe sa invaliditetom na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 5575 od 15. 04. 2019. godine, a u skladu sa članom 4a stav 1. tačka 1. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“ br. 113 od 2013.godine )i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima  za zapošljavanje osobe sa invaliditetom koja se zapošljava pod opštim uslovima a u skladu sa propisima koji uerđuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Obaveštenje o izboru jednog referenta za FTO i operativne poslove ZOP-a

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 05.03.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 06.03.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 4569 od 28.03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca primljen sledeći kandidat, i to:

Opširnije...

Konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, administrativnog i tehničkog radnika

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 4228 od 22.03.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 05.02.2019. godine, a dana 11.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3772 od 15.03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 05.02.2019. godine, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3773 od 15.03.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 9 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati, i to:

Opširnije...