Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinske sestre /tehničare

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 13217 od 09.09.2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme i to za :


MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE – 16 IZVRŠILACA NA ODREĐENO VREME U TRAJANjU OD TRI MESECA ZA:
- 2 ginekološko-akušerske cestre /srednje stručne spreme za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
- 2 pedijatrijske sestre /srednje stručne spreme za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
- 2 medicinske sestre/tehničara/srednje stručne spreme za Kliniku za kardiologiju za Odeljenje neinvazivne dijagnostike za Eho kabinet
- 8 medicinskih sestara/tehničara/srednje stručne spreme za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja –Urgentni centar
- 2 medicinske sestre /tehničara/srednje stručne spreme za Odeljenje intenzivne terapije Centra za anesteziologiju i reanimatologiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar

Opšti uslovi:
IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda srednje škole
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Kandidati koji konkurišu za više radnih mesta u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.
Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.
Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin