Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 14132 od 28.09.2016. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-7551/2016-01 od 26.08.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca i to:


DOKTOR MEDICINE ILI SPECIJALISTA ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE – 3 IZVRŠIOCA
za Centar za radiologiju i MR

Opšti uslovi:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR (viša stručna sprema) – 6 IZVRŠILACA ZA:
- 1 laboratorijskog tehničara, više stručne spreme, za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
- 2 medicinske sestre/tehničara, više stručne spreme, za Kliniku za kardiologiju (Sala za kateterizaciju)
- 3 radiološka tehničara, više stručne spreme, za Centar za radiologiju i MR
Opšti uslovi:
VI, stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR (srednja stručna sprema) – 9 IZVRŠILACA ZA:
- 1 medicinsku cestru/tehničara, srednje stručne spreme, za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
- 4 medicinske sestre/tehničara, srednje stručne spreme, za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
- 4 medicinskih sestara/tehničara, srednje stručne spreme, za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
Opšti uslovi:
IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ADMINISTRATIVNOG RADNIKA (srednja stručna sprema) – 1 IZVRŠIOCA
- 1 tehnički sekretar, srednje stručne spreme, za Kliniku za urologiju
Opšti uslovi:
IV stepen stručne spreme društvenog smera.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda srednje škole
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za zdravstvene radnike)
• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare specijaliste)
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati koji konkurišu za više radnih mesta u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin