Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.18110 od 13.12.2016.godine, i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme:

I - radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad, sa punim radnim vremenom, za:
1 IZVRŠIOCA – LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE - za Kliniku za pulmologiju

Uslovi:
Najmanje VII/2 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit (interna medicina), položen stručni ispit.

II – radi potrebe posla u trajanju od tri meseca sa punim radnim vremenom za:
1 IZVRŠIOCA - RADIOLOŠKI TEHNIČAR (viša stručna sprema)

Uslovi:
VI stepen stručne spreme medicinske struke, odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

14 IZVRŠILACA - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (sa srednjom stručnom spremom opšteg smera)

Uslovi:
IV stepen stručne spreme medicinske struke, opšteg smera i položen stručni ispit.

1 IZVRŠIOCA – DIPLOMIRANI PRAVNIK (visoka stručna sprema) - za Upravu i sekretarijat – Javne nabavke

Uslovi:
VII/1 stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki, položen ispit za službenika za javne nabake, rad na računaru MS Office (Word, Excel Outlook).

1 IZVRŠIOCA – BLAGAJNIK (srednja stručna sprema) - za Službu za ekonomsko finansijske poslove

Uslovi:
IV stepen stručne spreme, radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na poslovima blagajnika, poznavanje rada na računaru.

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova, u roku od osam dana od dana objavljivanja teksta ovog konkursa.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda srednje škole (za kandidate koji
konkurišu sa srednjom školom)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene
radnike)
• uverenje o položenom ispitu za službenika za javne nabake (za kandidate diplomirane
pravnike)
• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare
specijaliste)
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Kandidati su u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Svi kandidati koji su izabrani na ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidati zdravstveni radnici koji su izabrani po ovom konkursu dužni su da radi zasnivanja radnog odnosa dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovrajuću komoru zdravstvenih radnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin