Konkurs za prijem u radni odnos sa punim randim vremenom na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.14 od 04.01.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-7551/2016-01 od 26.08.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim randim vremenom na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

3 IZVRŠIOCA - DOKTOR MEDICINE ILI SPECIJALISTA ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE za Centar za radiologiju i MR


Uslovi:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare
specijaliste)
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Opisi posla za radna mesta doktora mediicne i lekara specijaliste u Centru za radiologiju i MR su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupna na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika ili saradnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin