Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za doktore medicine

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 5117 od 6.04.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-11219/2016-1 od 24.11.2016. godine i Zaključkom 51 Broj 112-1733/2017 od 27.02.2017.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),


KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

10 DOKTORA MEDICINE ILI SPECIJALISTA ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE i to:
- 2 izvršioca za Kliniku za neurohirurgiju
- 2 izvršioca za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
- 1 izvršioca za Centar za nuklearnu medicinu
- 1 izvršioca za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
- 1 izvršioca za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
- 1 izvršioca za Kliniku za pulmologiju
- 1 izvršioca za Kliniku za neurologiju
- 1 izvršioca za Kliniku za dermatovenerologiju

Uslovi:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overena fotokopiju diplome o završenom fakultetu
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• overena fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare specijaliste)
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Opisi posla za radna mesta doktora medicine i lekara specijaliste u Klinici za neurohirurgiju, Centru za anesteziologiju i reanimatologiju, Centru za nuklearnu medicinu, Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinici za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinici za pulmologiju, Klinici za neurologiju i Klinici za dermatovenerologiju su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupna na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati su u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V. D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin