Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 2301 od 26.02.2018. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

DOKTORE MEDICINE/ LEKARE SPECIJALISTE ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE – 14 IZVRŠILACA

I za Kliniku za hematologiju

 • 2 doktora medicine/specijalisteodgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Pejsmejker centar

 • 1 doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 mesecaza Kliniku za urgentnu hirurgiju

IV za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 doktoramedicine/specijalistuodgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 doktor medicine/specijalistaodgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VI za Službu za mikrobiologiju

 • 1 doktora medicine/specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 1 lekaraspecijalistuplastične i rekonstruktivne hirurgije na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 doktoramedicine/specijalistaodgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • 1 lekaraspecijalistu interne medicinena određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • 1 lekara specijalistu ginekologije i akušerstva na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

IX za Kliniku za pulmologiju

 • 1 lekaraspecijalistuinterne medicinena određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

X za Službu za organizaciju, planiranje, socijalnu medicinu i medicinsku informatiku

 • 1 doktoramedicine/specijalistuodgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XI za Centar za radiologiju i MR

 • 1 doktoramedicine/specijalistuodgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radna mesta doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit (za lekare specijaliste).

MOLEKULARNI BIOLOG – 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 molekularnog biologa na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

Uslovi za radno mesto molekularnog biologa:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Biološki fakultet odgovarajućeg smera, položen stručni ispit

DIPLOMIRANI FARMACEUT-MEDICINSKI BIOHEMIČAR –SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE – 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 diplomiranog farmaceuta- medicinskog biohemičara, specijalistu medicinske biohemije na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto diplomiranog farmaceuta-medicinskog biohemičara, specijalistu medicinske biohemije:

 • VII/2 stepen stručne spreme, završen Farmaceutski fakultet odgovarajućeg smera, položen stručni ispit, završena specijalizacija iz medicinske biohemije

RADIOLOŠKI TEHNIČARI, RADNI TERAPEUT, MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM I LABORATORIJSKI TEHNIČAR SA NAJMANјE V STEPENOM STRUČNE SPREME– 9 IZVRŠILACA

I za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 radiološkitehničarsa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za psihijatriju

 • 1 radni terapeut savišom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 2 medicinskesestre/tehničaraopšteg smera savišom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

IV za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

1 laboratorijski tehničar sa najmanje petim stepenom stručne spremena određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za Odsek za transfuzionu medicinu.

V za Centar za radiologiju i MR

 • 4 radiološka tehničarasa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca

Uslovi za radno mesto radiološkog tehničara, radnog terapeuta, medicinske sestre/ tehničara, sa višom stručnom spremom:

 • VI stepen stručne sprememedicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Uslovi za radno mesto laboratorijskog tehničara

 • Najmanje V stepen stručne spreme odgovarajućeg smera, poznavanje intraoperativnog spašavanja krvi i položen stručni ispit

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 59 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 4 medicinskesestare/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

II Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

 • 2 medicinskesestre/tehničaraopšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju od 3 meseca (za Klinikuza urgentnu hirurgiju – Hirurgija IV i Prijemno-trijažna ambulanta)
 • 1 medicinskasestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca (za Kliniku za urgentnu internu medicinu – Odelјenje urgentne neurologije)

III za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku zaočne bolesti

2 medicinske sestare/tehničareopšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

- 4 medicinske sestare/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

VIII za Kliniku za hematologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanjudo 3 meseca
 • 3 medicinske sestre/tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

X za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za dermatovenerologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XII za Kliniku za alergologijui imunologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

XIII za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 4 medicinske sestre/tehničara ginekološko-akušerskogsmera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme zbog portebe posla u trajanju do tri meseca
 • 4 medicinske sestre/tehničara pedijatrijskog smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca

XIV Klinika za psihijatriju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca

XV za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

XVI za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

XVII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

XVIII za Kliniku za pulmologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

XIX za Kliniku za kardiologiju

 • 2 medicinske sestare/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 3 medicinske sestare/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za Službu za urgentnu kardiologiju

XX za Kliniku za digestivu hirurgiju - I hirurška

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XXI za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

XXII za Kliniku za urologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničaraopšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne sprememedicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

MONTER GREJANјA- 1 IZVRŠILAC na određeno vreme, zbog potrebe posla do 3 meseca za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: IIIstepen stručne spreme mašinske struke

ELEKTRIČAR – AUTOMATIČAR – 1 IZVRŠIOCA na određeno vreme, zbog potrebe posla do tri mesecaza Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: III stepen stručne spreme elektro struke

PERAČ LABORATORIJSKOG POSUĐA -1 IZVRŠILAC na određeno vreme u trajanjudo 3 mesecaza Kliniku za dermatovenerologiju

Uslovi: Završena osnovna škola.

SPREMAČI - 10 IZVRŠILACA na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

SERVIRKE – 2 IZVRŠIOCA na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike/saradnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste i biohemičare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državlјanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin