Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 8 lekara, 1 molekularnog biologa, 2 više medicinske sestre, 3 VRT, 14 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, 10 spremača i 10 pomoćnih radnika u zdravstvu

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11030 od 12.09.2018.godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

 

DOKTORE MEDICINE/ LEKARE SPECIJALISTE ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE –  8 IZVRŠILACA

I za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar - Klinika za urgentnu hirugiju

 • 1 doktor medicine / lekar na specijalizaciji na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

II za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 doktor medicine / lekar na specijalizaciji na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

III za Kliniku za pulmologiju

 • 1 lekar specijalista pneumoftiziolog na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

IV za Centar za anesteziologiju i renaimatologiju

 • 2 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika

 • 1 doktor medicine / lekar na specijalizaciji na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do tri meseca

VI za Kliniku za kardiologiju

 • 1 doktor medicine / lekar na specijalizaciji na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

VII za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 1 doktora medicine / lekara na specijalizaciji iz epidemiologije na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju od tri meseca

Uslovi za radna mesta doktor medicine/lekar specijalista:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit (za lekare specijaliste), položen stručni ispit.

MOLEKULARNI BIOLOG – 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 molekularnog biologa na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

Uslovi za radno mesto molekularnog biologa:

NajmanjeVII/1 stepen stručne spreme, završen Biološki fakultet odgovarajućeg smera, položen stručni ispit

MEDICINSKE SESTRE / TEHNIČARE SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠILACA

I za za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

III za Kliniku za neurohirurgiju

 • 3 radiološka tehničara sa višom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju od tri meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre /tehničara sa višom stručnom spremom:

VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

MEDICINSKE SESTRE / TEHNIČARE I LABORATORIJSKE TEHNIČARE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 14 IZVRŠILACA:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 medicinska sestra/ tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

II za Službu za patohistologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog potrebe poslan u trajanju do tri meseca

III za Centar za medicinsku biohemiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do tri meseca

IV za Kliniku za opekotine, platičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestare/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

V Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog        potrebe posla u trajanju do tri meseca

VI Klinika za neurohirurgiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do tri meseca

VII za Pejsmejker centar

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do tri meseca

VIII za Kliniku za očne bolesti

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do tri meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara i lab. tehničara sa srednjom sručnom spremom:

IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

POMOĆNI RADNIK U ZDRAVSTVU - 10 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

SPREMAČ – 10 IZVRŠILACA naodređeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin