Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za prijem 2 zdravstvena saradnika sa visokom stručnom spremom i 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 11029 od 12.09.2018. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-00597/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaključku 51 Broj 112-4955/2018 od 31.05.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Kadrovskim planom za Klinički centar Srbije za 2018 godinu broj 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENI SARADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA

I za Kliniku za neurohirurgiju

  • 2 diplomirana fizičara / fizikohemičara

Uslovi: Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen odgovarajući fakultet i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNIK SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC:

I za za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

  • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom       spremom:

IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
  • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate specijaliste)
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof. dr Milika Ašanin