Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11803 od 02.10.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme, i to:

I ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA

 • doktor medicine/lekar na specijalizaciji iz radijacione onkologije na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za X nož Klinike za neurohirurgiju

Uslovi za radno mesta doktor medicine/lekar na specijalizaciji:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrena (volonterska) specijalizacija iz radijacione onkologije; licenca

II DIPLOMIRAN FIZIČAR/FIZIKOHEMIČAR na određeno vreme u trajanju u trajanju do 3 meseca za X nož Klinike za neurohirurgiju – 2 IZVRŠIOCA

Uslovi za radno mesto diplomiranog fizičara/fizikohemičara:

 • NajmanjeVII/1 stepen stručne spreme, završen odgovarajući fakultet

III ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠIOCA

 • 2 radiološka tehničara u radiologiji sa višom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju od 3 meseca za X nož Klinike za neurohirurgiju;
 • 2 radiološka tehničara u radioterapiji sa višom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju od 3 meseca za X nož Klinike za neurohirurgiju;

Uslovi za radno mesto radiološkog tehničara sa višom stručnom spremom:

 • Najmanje VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

 

IV ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 10 IZVRŠILACA

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju od 3 meseca za X nož Klinike za neurohirurgiju;
 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju od 3 meseca za Kliniku za infektivne i tropske bolesti;
 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju od 3 meseca za Kliniku za ORL i MFH;
 • 1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju od 3 meseca za Kliniku za ORL i MFH;

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

 

V INŽENJER INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANJA UREĐAJA I OPREME – 1 IZVRŠILAC na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za X nož Klinike za neurohirurgiju

Uslovi za radno mesto:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen elektrotehnički fakultet, znanje rada na računaru

 

VI ADMINISTRATOR PODRŠKE KORISNICIMA INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA – 1 IZVRŠILAC na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca za X nož Klinike za neurohirurgiju

Uslovi za radno mesto:

 • Najmanje VI/1 stručne spreme odgovarajućeg smera

VII SPREMAČ – 1 IZVRŠILAC na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za X nož Klinike za neurohirurgiju

Uslovi: Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • dokaz o odobrenoj (volonterskoj) specijalizaciji
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof. dr Milika Ašanin