Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13805 od 16.112018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 15 IZVRŠILACA

I za Kliniku za psihijatriju

 • 1 lekara specijalistu psihijatrije na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

II za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 2 doktora medicine/specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 1 doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IV Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 lekara specijalistu anesteziologije sa reanimatologijom ili anesteziologije i intenzivne terapije na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad
 • 4 doktora medicine/specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

V za Službu za patohistologiju

 • 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 1 doktor medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 doktora medicine na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad
 • 1 doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do tri meseca

VIII za Kliniku za neurohirurgiju za X – nož

 • 1 doktor medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto doktora medicine/specijaliste odgovarajuće grane medicine:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine (za lekare specijaliste), položen stručni ispit

IX za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 • 1 diplomirani farmaceut na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit

 

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA

I za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 • 1 radiološki tehničarsa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar - instrumentara opšteg smera sa višom stručnom spremom za rad u operacionoj sali, na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto radiološkog tehničara, medicinske sestre/ tehničara, sa višom stručnom spremom:

 • VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

III za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za Odsek za transfuzionu medicinu

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/ tehničara sa višom stručnom spremom u Odseku za transfuzionu medicinu:

 • Najmanje V stepen stručne spreme opšteg smera, poznavanje intraoperativnog spašavanja krvi i položen stručni ispit

 

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 88 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

II Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 2 medicinske sestre/tehničara - instrumentara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Operacionom bloku Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca za rad u Odeljenju za transplantaciju organa u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
 • 6 medicinskih sestara /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za neurotraumatologiju – (neurohirurško E odeljenje) Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

III za Kliniku za nefrologiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za očne bolesti

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 medicinske sestre/tehničara - instrumentra, opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u operacionoj sali

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u gastroenterološkoj ambulanti prijemno trijažne službe Klinike za urgentnu internu medicinu Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar.

VII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za hematologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

X za Centar za medicinsku biohemiju

 • 1 laboratorijski tehničarsa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

XI za Kliniku za dermatovenerologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XII za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

XIII za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 3 medicinske sestre/tehničara ginekološko-akušerskogsmera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme zbog portebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XIV Klinika za psihijatriju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XV za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

XVI za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

XVII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 medicinska sestra /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca

XVIII za Kliniku za pulmologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

XIX za Kliniku za kardiologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određenovreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XX za Kliniku za digestivnu hirurgiju - I hirurška

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Klinici za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

XXI za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca

XXII za Kliniku za urologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XXIII za Kliniku za neurohirurgiju

 • 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za obavljanje poslova u Odeljenju za neurotraumatologiju (šok „E“) u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za obavljanje poslova u neurohirurškoj ambulanti Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

XXIV za Kliniku za neurologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe poslau trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

 

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI RADNICI - 26 IZVRŠILACA

Za Službu za pravne poslove

I STRUČNI SARADNIK ZA KADROVSKE POSLOVE - 1 IZVRŠILAC za Službu za pravne poslove za rad na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju od tri meseca

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme

II REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE - 1 IZVRŠILAC za Službu za pravne poslove za Odeljenje radnih odnosa, na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IVstepen stručne spreme

Za Službu za ekonomsko finansijske poslove

III SISTEM ADMINISTRATOR - 1 IZVRŠILAC  na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na poslovima vezanim za rad softverskog i hardverskog paketa u zdravstvenim ustanovama

IV VIŠI STRUČNI SARADNIK – 1 IZVRŠILAC za rad u Odeljenju za fakturisanje zdravstvenih usluga Službe za ekonomsko finansijske poslove na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VI stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo na poslovima fakturisanja i kontrole faktura u zdravstvu

V FAKTURISTA-OPERATER - 1 IZVRŠILAC u Odeljenju za fakturisanje zdravstvenih usluga Službe za ekonomsko finansijske poslove na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo u poslovima fakturisanja u zdravstvenim ustanovama

Za Službu za tehničke i druge poslove

VI DIPLOMIRANI PRAVNIK - 1 IZVRŠILAC za rad na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet

VII TEHNIČKI SEKRETAR - 1 IZVRŠILAC za rad na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme

VIII TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE POSTROJENJA MEDICINSKIH GASOVA- 1 IZVRŠILAC na određeno vreme, zbog potrebe posla do 3 meseca za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: III stepen stručne spreme tehničko-tehnološke mašinske struke

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom

IX PERAČ LABORATORIJSKOG POSUĐA - 3 IZVRŠIOCA na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanjudo 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

X POMOĆNI RADNIK NA NEZI BOLESNIKA – 5 IZVRŠILACA na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

XI SPREMAČ - 10 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike/saradnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste i biohemičare specijaliste )
 • uverenje o položenom pravosudnom ispitu
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin