Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 8116 od 10.06.2019. godine,a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-46/2019-02 od 25.03.2019. godine Zaključku 51 br. 112-655/2019 od 25.01.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 10 IZVRŠILACA:

I   za Kliniku za kardiohirugiju

 • 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

III za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

IV za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

V za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 • 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine za Odeljenje Hepatologije II u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju

VII za Kliniku za kardiologiju

 • 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

Uslovi:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, a za lekare specijaliste položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine.

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 28 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • 2 fiziterapeutska tehničara sa srednjom stručnom spremom

II za Kliniku za kardiologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

III za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IV za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom

VI za Kliniku za neurologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VII za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 3 medicinske sestre-tehničara anestetičara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VIII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Centar za endokrinu hirurgiju Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

IX za Kliniku za hematologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

X za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 XI za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XII za Kliniku za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za potrebe Klinike za urgentnu hirurgiju pri Klinici za digestivnu hirurgiju-Prva hirurška

XIII za Kliniku za očne bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIV za Kliniku za nefrologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za potrebe Odeljenja za transplataciju bubrega Klinike za nefrologiju

XV za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi:

IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof.dr Milika Ašanin