Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme X nož

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 8195 od 10.06.2019. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br.112-01-1551/2018-02 koje je Klinički centar Srbije primo dana 18.01.2019 godine pod brojem 549 o Zaključku 51 Broj 112-12610/2018 od 25.12.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENOG RADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠIOC:

I za Kliniku za neurohirurgiju

  • 1 lekar specijalista radiologije ili lekar specijalista radijacione onkologije za potrebe Centra za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - X nož Klinike za neurohirurgiju

Uslovi:

VII/2 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen  specijalistički ispit iz radiologije ili radijacione onkologije

Odlukom v.d. direktora br. 3773 od 15.03.2019. godine u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca, izabran je jedan zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom i to lekar specijalista u radioterapiji za Kliniku za neurohirurgijuza Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela – X nož, a po konkursu objavljenom dana 05.02.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.02.2019. godine na na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Kako isti nije zasnovao radni odnos iz opravdanih razloga, ponavlja se konkurs za navedeno radno mesto.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
  • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin