Rezultati konkursa za X nož

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 10.06.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 11.06.2019. godine na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 11.06.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br. 9589 od 09.07.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

1 zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom

I za Kliniku za neurohirurgiju – 1 lekar specijalista radiologije/lekar specijalista radijacione onkologije za potrebe Centra za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - X nož

  • Dr Igor Đan, lekar specijalista radijacione onkologije

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin